24 Říj

Vláda schválila Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice

Vláda České republiky na svém jednání dne 13. června 2012 přijala usnesení č. 419 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice.

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR 

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice obsahuje popis fungování systému prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. průměrný počet získaných nabídek, procento prostředků alokovaných prostřednictvím institutu zakázek malého rozsahu atd.), na jehož základě bude možné vyhodnocovat dopady uskutečněných kroků.

Nejvýznamnějším nástrojem, který zásadním způsobem zvýší transparentnost veřejných zakázek, je posílení elektronizace celého procesu. Gestorem zavádění elektronických nástrojů v oblasti veřejných zakázek je právě MMR. Výroční zpráva vychází ze statistických údajů o trhu veřejných zakázek za roky 2006 až 2011.

Další část je věnována identifikaci oblastí, ve kterých je možné dosáhnout zlepšení aplikací vhodných legislativních i nelegislativních nástrojů a dále popis nástrojů, které byly implementovány v roce 2011, které budou implementovány ještě v průběhu roku 2012, a která další řešení MMR navrhuje, případně, která jsou již v současné době realizována, a jejich spuštění se předpokládá v dalším období.

Součástí této zprávy je rovněž popis cílů, kterých by mělo být dosaženo v následujících letech, a to zejména v oblasti elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a dalšího rozvoje spolupráce s Evropskou unií a ostatními členskými státy EU v oblasti veřejných investic.

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit současný stav v oblasti veřejných zakázek, identifikovat klíčové oblasti, u kterých existuje prostor pro zlepšení a navrhnout nejvhodnější směr, kudy by se měla, zejména elektronizace veřejných zakázek ubírat, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry efektivnosti a účinnosti celého procesu veřejných zakázek, a to ne jen v rámci České republiky, ale i v situaci sílícího tlaku Evropské komise na propojení zadávání veřejných zakázek napříč celou EU.

Současně je však nezbytné, aby byl celý proces neustále vyhodnocován, byly pravidelně analyzovány dostupné indikátory a jednotlivé kroky transformace koordinovány tak, aby bylo dosaženo přepokládaného účinku, kterým je efektivní, nízkonákladový a transparentní trh veřejných zakázek v České republice.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pills quick flow best over the counter male erection pills male extra pills male enhancement pills that work in 30 minutes extends sexual enhancement pills does extenze help with erectile dysfunction coconut oil male enhancement vitality ed pills dr oz does virtuwell treat erectile dysfunction how does erectile dysfunction medication work anti erection pills black rhino pill are there generic pills for cialis or viagra 5 star nutrition male enhancement proven pills for erectile dysfunction spring valley cbd gummies for ed canl take sex pills wih carbidopa levodopa how to fix erectile dysfunction from steroids cbd 20mg gummies cbd gummy frog sold in des moines cbd gummies for pain management sf ca sugga bitz sweet cannabis gummies evio labs cbd products muscke best cbd infused exible products will hemp gummies get u high cbd product broker top rated cbd lotion 500mg for pain thc gummies legal in pa which cbd is best for sleep which is stronger delta 8 or delta 9 gummies lue vibe cbd gummies power cbd gummies smyrna tn green lobster cbd gummies customer reviews living with pain cbd clinical trials best cbd gummies for sciatic pain brain bean cbd product reviews squarespace cbd products cbd for sleep doseage green lobster cbd gummies stop smoking how long does it take hemp gummies to take effect