24 Kvě

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení zadavatelé,

na níže uvedených odkazech naleznete Prohlášení o zpracování osobních údajů pro Národní elektronický nástroj, Věstník veřejných zakázek a Seznam kvalifikovaných dodatelů, které byly vypracovány v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

zde NEN
zde VVZ
zde SKD

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pills that actually work power boost male enhancement pills natural products to cure premature ejaculation does exercise cure erectile dysfunction mantra male enhancement reviews safest most effective male enhancement xlc male enhancement pills go hard male enhancement provexum male enhancement formula penis enlargement medications mega t ultra green tea burn belly fat real supplements for weight loss keto flo gummies keto fusion gummies side effects best weight loss supplement 2024 gnc silica supplements for weight loss sure slim keto gummies review how many keto gummies do i take a day belly fat burning homemade drinks keto blast gummies in stores best weight loss supplement without ephedra oprah endorsed keto gummies via keto apple gummies australia reviews true bio keto gummies shark tank fibo fiber supplement for weight loss foods for burning belly fat fast belly fat burn home remedies which keto gummy is the best cbd gummies cause drowsiness delta 9 thc gummies 25mg pure cbd for pain cbd hemp gummies hemp bombs cbd for sleep max dose quit smoking cbd gummies how much cbd for knee pain thc gummy ingredients will cbd work for back pain dr oz and martha stewart cbd gummies difference in delta 8 and delta 9 gummies hemp cbd production