06 Zář

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož gestorem je Ministerstvo financí.

Novelizovaná právní norma rozšiřuje nástroje, které může Česká republika využít pro vymáhání sankcí uvalených proti Rusku v souvislosti s jeho agresí na Ukrajině. Dochází tak zejména k posílení pravomocí některých institucí (Finanční analytický úřad, Celní správa ČR). Cílem nové právní úpravy je tak efektivní aplikace evropských opatření na národní úrovni ve světle dosavadních praktických zkušeností.

V souvislosti s výše uvedeným dochází taktéž ke změně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve kterém je nově výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, pokud na něj, popřípadě jeho poddodavatele, dopadají mezinárodní sankce (§ 48a ZZVZ). Dále je také vloženo navazující ustanovení (§ 261a ZZVZ), které upravuje spolupráci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančního analytického úřadu v případě naplnění důvodů pro realizaci řízení o zákazu plnění veřejné zakázky. V rámci výše uvedeného byla upravena i další související ustanovení ZZVZ (§ 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223 a § 268). Ve smyslu provedených změn bude aktualizováno výkladové stanovisko Expertní skupiny k dané problematice.

 

Změna dotčených ustanovení ZZVZ

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
for men ped pills like viagra cbd gummies bigger penis natural male enhancement pill reviews what organ helps give an erectile dysfunction does pro plus male enhancement work do testosterone injections help with erectile dysfunction shengjingpian german black ant male enhancement 24 pills fast acting male enhancement pills reviews top 5 best male enhancement pills erectile dysfunction pills holland and barrett where can i buy sex pills in the philippines does bananas help with erectile dysfunction medicine that helps with premature ejaculation does running help premature ejaculation lightning male enhancement pills how to fix erectile dysfunction at 14 where can you get cbd gummies for erectile dysfunction erectile dysfunction pills red colored pills that make you lose fat and gain muscle does vaping suppress appetite ultra 90 weight loss pills what pills help to reduce the stomach fat best otc appetite suppressants 2015 true form keto gummies oprah phentermine diet pills uk how to lose weight from legs and thighs fast what weight loss pill works over eating on wegovy cbd gummies buy online usa best cbd product for schizophrenia buy cbd gummies santa rosa cbd gummies cannabidiol cbd range of products real proof of cbd benefits cbd products used for cbd sleep elixir cbd benefits for herniated disc effect of cbd on sleep can cbd products help stop using thc thc gummies smokiez