26 Bře

Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze

Stav nouze vyhlášený podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu (dále jen nouzový stav) může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti.

Prodlužování lhůt pro podání nabídek

Zadavatel nemusí automaticky prodlužovat lhůtu pro podání nabídek pouze z obecného důvodu, že byl vyhlášen nouzový stav – samotné vyhlášení nouzového stavu nemusí mít nijaký dopad na zadávací řízení jako takové. Je však možné, aby zadavatel zvážil u každého konkrétního zadávacího řízení všechny okolnosti, které vyhlášením nouzového stavu vzniknou a mají případný dopad na konkrétní zadávací řízení. Pokud by nouzový stav mohl mít dopad na zpracování nabídek dodavatelů (např. administrativní pracovníci dodavatelů mohou být v karanténě, některá část/oblast hospodářství by byla výrazně omezena personálně, technickou nebo výrobní kapacitou), případně by i na straně zadavatele došlo k situaci, že by po podání nabídek s ohledem na vnitřní situaci zadavatele (opět – administrativní pracovníci, kteří mají přístup do elektronického nástroje zadavatele jsou v karanténě a zároveň zadavatel ví, že nebude schopen v krátkém budoucím čase otevřít obálky, posoudit a vyhodnotit nabídky) nebyl schopen pokračovat v zadávacím řízení, tak potom zadavatel může (nemusí – zákon nestanoví termín pro otevírání nabídek) zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek na takovou lhůtu, která bude vzhledem k okolnostem odpovídající. Primárně však platí, že obecně již původní lhůta pro podání nabídek musela být dostatečná a přiměřená pro zpracování a podání nabídek, samotné vyhlášení nouzového stavu není důvodem pro automatické prodlužování lhůt pro podání nabídek a případné prodloužení lhůt pro podání nabídek je na zvážení zadavatele s ohledem na konkrétní okolnosti zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zadavatel může dostat do situace, kdy realizaci veřejné zakázky s ohledem na nouzový stav nelze prakticky provést (předmět veřejné zakázky nebo podmínky plnění veřejné zakázky nejsou dostupné z důvodu zavedení nouzového stavu a z něho vyplývajících okolností, předmět veřejné zakázky zanikne nebo se stane s ohledem na nové skutečnosti bezpředmětný), případně nastane komplikace na straně dodavatele z důvodů administrativních/kapacitních/výrobních/právních (omezení pohybu osob, karanténa, uzavření oblasti, zrušení dodavatelských vztahů apod.), na základě kterých nelze po dodavateli vyžadovat plnění veřejné zakázky. V takové případě může zadavatel zvážit zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2, písm. c) a písm. d).

c) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, d) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

V případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6. Vyhlášení nouzového stavu však není obecně automatickým naplněním podmínek § 222 k možnému provedení změny závazku. Nutnou podmínkou zůstává naplnění všech okolností, které jsou podmínkou pro takovou měnu, tedy:

a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna závazku musí odpovídat konkrétním okolnostem a může být provedena pouze taková změna, která je skutečně vynucena nouzovým stavem a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí – nouzový stav je vyhlášen na měsíc – změna reflektuje všechny okolnosti, vyplývající z nouzového stavu – prodloužení např. také o měsíc nebo další okolnosti, které mají konkrétní dopad na plnění  (doba karantén apod.)). Změny nesmí být prováděny nad rámec skutečnosti, vyplývající z nových okolností (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí – nouzový stav je vyhlášen na měsíc – prodloužení o 6 měsíců). Změna závazku by tedy měla pouze nezbytně nutným způsobem překlenout nový, nepředvídatelný stav, který zadavatel nemohl předvídat a který skutečně dopadá na realizaci veřejné zakázky.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
dominant male enhancement pills whars in male enhancement pill rhino monster x male enhancement pills quantum pills male climax enhancer male enhancement pill ratings including eroxin fast reaction male enhancement pills masculen titan male enhancement male girth enhancement dallas male enhancement pills maxman blac ant max performer pills reviews does cvs have male enhancement pills strong erection pills in usa steel male enhancement pills impact garden CBD gummies for ed vigrx plus sex pills magnesium male enhancement pills apple cider vinegar gummies are they good for you order bethel s30 diet pills all natural diet pills free trial what diet pills was jessica simpson taking apple cider vinegar gummies for weight loss in 1 week true trim diet pills food supplements diet pills speedy keto and acv gummy que son las slimming gummies bike or treadmill to lose weight keto pill and apple cider vinegar diet wegovy elon musk before and after uly cbd gummies cbd products san antonio smilz cbd gummies inventor urban daze delta 9 gummies cannibus life gummies thc cbd goodnight gummies do cbd gummies help with cholesterol dr phil and cbd gummies harmony leaf cbd gummies near me cbd gummies subscription dea and cbd products hlt products cbd