24 Říj

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) spustilo Národní elektronický nástroj do ostrého provozu dne 1. srpna 2015. Se systémem NEN v ostrém provozu se můžete seznámit na internetové adrese: https://nen.nipez.cz.

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), včetně výběru subdodavatele podle obranné směrnice (DEFENCE).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíže, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený sytém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti včetně požadavků na bezpečné uložení a právní průkaznost dat.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
big cherry flavor extenze male enhancement what can i do to fix premature ejaculation vrox male enhancement upc scan vigrx plus daily supplement tablets blue and yellow pills viagra CBD male enhancement gummies near me what pills stop premature ejaculation blue ox male enhancement supplement strongest CBD gummies for ed does b12 help erectile dysfunction the growth matrix male enhancement reviews how long till rhino pill works online sexual enhancement pills where do i find rhino male enhancement pills belly fat drink burner ultra proven weight loss supplement fruit that burns belly fat fast burn belly fat for woman keto acv gummies and high blood pressure premium blast keto acv gummies shark tank diet to burn belly fat in a week can i take keto gummies with thyroid medication bioscience keto gummies pioneer woman do collagen supplements help weight loss trisha yearwood keto gummy goli apple cider vinegar gummies lower blood pressure alkaline supplements for weight loss how much cardio do you need to burn belly fat five cbd product review cbd gummies to quite smoking mota cbd sleep tincture usa flying monkey thc gummies can cbd cigs ease pain cbd gummies pass fail drug test where to buy delta 8 thc gummies how much do prime cbd gummies cost cbd gummies in new york cbd gummies with ultra pure hemp extract cbd gummies grass roots cbd capsules anxiety