24 Říj

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen “zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, splnění kvalifikace doložili MMR příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačena skutečnost, že probíhá řízení o změně v zapsaných údajích či o vyřazení dodavatele.

V oblasti seznamu kvalifikovaných dodavatelů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím IS VZ funkce:

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
erx pro male enhancement reviews big cherry flavor extenze male enhancement viagra like pills at gnc what do extenze pills do male enhancement sex tool cbd gummies for erectile dysfunction near me erectile dysfunction pills otc that work how do you fix erectile dysfunction from steroids proven medication for erectile dysfunction rhino male enhancement pill review anamax male enhancement where to buy what is the best way to treat erectile dysfunction does male enhancement really work does watermelon juice cure erectile dysfunction male enhancement pills mixed with norcos i have bo sex drive help how many calories a day for man to lose weight green tea pills reviews for weight loss keto boost pills dosage top fda approved weight loss pills once daily weight loss pill how to lose weight without triggering eating disorder will aetna cover wegovy how much weight can u lose in 6 weeks order prescription diet pills online two day diet pills rodial cbd sleep drops reviews cbd gel for pain management how to make cannabis edible gummies delta 8 thc gummies buy what kind of dose of cbd pills for pain 5mg thc gummy peak power cbd gummies customer service number boomer cbd products cbd gummies reviews us vegan cannabis gummies recipe how long does cbd gummy kick in cbd clinic level 5 pro sport pain reliever 200g nondisclosed thc gummy hemp gummies elite hemp products