24 Říj

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen “zákon o zadávání veřejných zakázek). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, splnění kvalifikace doložili MMR příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Elektronický výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ZDARMA

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce.

Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačena skutečnost, že probíhá řízení o změně v zapsaných údajích či o vyřazení dodavatele.

V oblasti seznamu kvalifikovaných dodavatelů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím IS VZ funkce:

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.