24 Říj

Co je NIPEZ

Zadávání veřejných zakázek (VZ) patří podle Protikorupční strategie schválené usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 mezi hlavní problematické oblasti. Značný podíl na tom má především nedostatečná transparentnost, manipulace s předmětem zadávacího řízení a kvalifikačními podmínkami, riziko korupce či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Cílem vládní strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek dané usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 je, aby 100 % zadavatelů mělo do konce roku 2015 k dispozici elektronický nástroj umožňující komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky. K tomu výrazně přispívá zavedení jednotlivých modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, tedy NIPEZ.

Hlavním cílem NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice, a to především snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů na straně zadavatelů i dodavatelů. Vedle finančních úspor bude rovněž výrazně zvýšena transparentnost zadávání. Možnost elektronického zadávání veřejných zakázek (VZ) je jedna ze základních definovaných služeb e-Governmentu pro dodavatele.

NIPEZ je navržen jako modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek a obsahuje komplexní funkcionalitu pro fáze životního cyklu veřejné zakázky od plánování po uzavření smlouvy, tj. pokrývá zejména rozsah upravený zákonem o veřejných zakázkách. Zahrnuje:

Prostřednictvím těchto modulů budou zadavatelé moci plnit své zákonné povinnosti, vč. nových povinností, které vyplynuly z velké novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), např. povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy, skutečně zaplacené ceny, provádět povinné e-aukce na dodávky atd.

Nejvíce VZ z pohledu finančního objemu bude zadáváno přes NEN, a to z důvodu, že NEN bude umožňovat kombinované zadávání VZ (tj. částečně elektronické a listinné). Přes NEN tak bude možné zadávat i VZ související s komplexními investičními akcemi, u nichž není z objektivních důvodů možný plně elektronický zadávací postup.

Významným nástrojem je také číselník komodit tzv. Číselník NIPEZ, který bude využíván v rámci e-tržišť a NEN, ale i v dalších elektronických nástrojích v ĆR . Ten tvoří základ standardizace popisu předmětů veřejných zakázek tak, aby bylo možno automatizovat a významně zjednodušit postupy podávání a hodnocení nabídek.

Na koho je NIPEZ zacílen?

Trh veřejných zakázek v ČR představuje 17,5 % HDP. Je však velmi koncentrován, a pokud jej rozdělíme na čtvrtiny – tzv. kvartily zadavatelů, zjistíme, že 1. kvartil je tvořen pouze 496 zadavateli, kteří však zadávají 93 % z celkového objemu všech VZ v ČR. Zadávací moduly NIPEZ (tj. e-tržiště a NEN) jsou zaměřeny hlavně na tento 1. kvartil. Ostatní zadavatelé, a to zejména malé obce, se mohou dobrovolně zapojit. Tím bude podchycen klíčový objem VZ zadávaných v ČR a zároveň nebudou malí zadavatelé nuceni zavádět elektronické zadávací postupy, když zadávají 1-2 veřejné zakázky ročně. Nasazení elektronických nástrojů přinese, na základě prokázaných zkušeností v ČR i EU, významné úspory v procesu zadávání VZ.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
where to buy nitroxin male enhancement triple wicked male enhancer kingman az male enhancement blue rhino vs red rhino what drug can i take to stop premature ejaculation x male enhancement pill drugs for erectile dysfunction in usa science cbd gummies 300mg for ed erection pills clicks pharmacy penis enlargement surgery side effects viagra ed pills woth out prescription best male enhancement pills in stores healing hemp cbd ed gummies extenze pills how long does it last how much are viagra pills in usa trident cbd gummies for ed where can i buy male extra pills does oprah have slimming gummies lose weight with thyroid medicine does throwing up help you lose weight what medical insurance covers wegovy keto pills on shark tank stop eating chips lose weight fitness gummies by oprah ketosium xs acv gummies 500mg reviews what is the new miracle diet pill dangers of adipex diet pills what diet pill can you take with wellbutrin free apple cider vinegar gummies diet pills greenville sc can you take keto pills with other medications what is phentermine pills used for for diet dr oz lose weight fast citrus plus diet pills v3 diet pill vitamin b2 cbd gummie store near me how much does smilz cbd gummies cost hemp in gummies or pills top rated thc gummies for sleep are smilz cbd gummies legit thc elderberry gummies