24 Říj

NIPEZ

 

Vytvoření Návrhu modelu  národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) představuje jedno z  opatření Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010. Vytvoření návrhu modelu NIPEZ bylo schváleno usnesením Vlády České republiky č. 574 ze dne  4. května 2009, které ukládá  členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečit plnění aktualizovaných a nových opatření a úkolů, uvedených ve Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 za rok 2008.

Hlavním cílem projektu NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

V rámci  tvorby Návrhu modelu národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek  byly provedeny legislativní, ekonomické a technické analýzy procesů zadávání veřejných zakázek a s nimi souvisejících procesů v jednotlivých resortech. Součástí  Návrhu modelu  NIPEZ je i studie proveditelnosti NIPEZ. Oba dokumenty byly využity  při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci NIPEZ z  Integrovaného operačního programu v rámci Výzvy č. 7. V dokumentech bylo navrženo řešení NIPEZ v pěti variantách, ze kterých byla na základě kvalitativních a kvantitativních parametrů vybrána varianta nejvhodnější pro realizaci NIPEZ. Vybraná varianta je založena na koexistenci národního elektronického nástroje a řešení jednotlivých zadavatelů/resortů, kteří budou chtít nadále využívat své stávající elektronické nástroje.

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek – NIPEZ

NIPEZ je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností – uveřejňovací systém, modul e-tržišť, Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) a rozhraní na jiné interní a externí informační systémy.

V rámci návrhu NIPEZ byl podrobně rozpracován Národní elektronický nástroj  (NEN) pro zadávání veřejných zakázek jako klíčový prvek celé infrastruktury NIPEZ a to formou koncepční, funkční a datové architektury. Národní elektronický nástroj pokryje veškeré úkony zadavatele i dodavatele v rámci celého životního cyklu veřejné zakázky.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what natural foods help erectile dysfunction what foods help boost red blood cells suplemento vigor male enhancement formula liquor store male enhancement pills which ginseng help erectile dysfunction what is the best way to cure premature ejaculation buying sex pills in knoxville tn pxp male enhancement support natural viagra food for male in tamil viagra coupon 3 free pills 5 htp premature ejaculation reviews erect plus pills gummies edible thc what states are allowed to consume cbd products prop cbd gummies true value cbd gummies cancel proper cbd gummies cbd living gummies benefits what are cbd gummies with thc fanta thc gummies delta 9 gummies side effects how much cbd do you need for anxiety buy best thc weed gummies toronto cbd products barre vt stimulus hemp gummies 300mg scoence cbd gummies cbd for benefits do cbd gummies make you horny best cbd spa products cbd products and brands how does cbd work anxiety keoni cbd gummies negative reviews fastin weight loss pills 60 caplets tablets weight loss pills bodybuilding keto gelatin gummy recipe probiotics weight loss pills reviews dim supplement for mens weight loss oh good apple cider vinegar gummies balance hoodia weight loss pill quality weight loss supplements