24 Říj

El. tržiště veřejné správy

 

 

Česká pošta Český trh sdružení Tendermarket Syntaxit Vortal
 Ukončena koncesní smlouva a provoz ke dni 17. 7. 2014. Ukončen provoz ke dni 7. 1. 2016.   Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017. Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017.  Ukončen provoz ke dni 6. 1. 2015. Koncesní smlouva ukončena ke dni 31. 8. 2015.

AKTUALIZACE
Ke dni 30. 6. 2017 byly koncesní smlouvy s provozovateli elektronických tržišť ukončeny. Bližší informace jsou k dispozici v sekci Aktuality.

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bylo spuštěno celkem 5  e-tržišť.

Hlavním záměrem nové úpravy elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Regulaci nového systému elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, usnesení vlády č. 451 ze dne 15. 6. 2011, k Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, k Vzorovému provoznímu řádu elektronického tržiště, k Metodickému pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343.

Vláda ČR schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byl stanoven termín spuštění nového systému elektronických tržišť na 1. 5. 2012 a termín povinného používání elektronických tržišť pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace na 1. 7. 2012.

Usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 rovněž obsahuje Změny pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. 4. 2012.

Více viz Materiály ke stažení.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
serotonin help with erectile dysfunction do electrolytes actually help with sexual performance male extra pills near me acupuncture points to treat erectile dysfunction over the counter male performance enhancers male enhancement chewing gum in pakistan red male enhancement libido insomnia pills that give you an erection no risk diet pills im addicted to diet pills can i lose weight by eating once a day wegovy dosing in units flour diet for weight loss prescribed weight loss diet pills will a colon cleanse help lose weight does the keto diet help with inflammation is there any diet pill that really works do bcaas help you lose weight what is the strongest natural appetite suppressant how much weight can you lose in 2 days ultimate burn diet pills are alli pills safe free trial of keto pills vegetarian mediterranean diet for weight loss chong cbd gummies how many mg cbd to relieve anxiety how to make thc gummy edibles cbd sour rainbow ribbons gummies justcbd best cbd gummies for pain and insomnia how effective are cbd gummies miracle nutritional organic gummies cbd green lobster cbd gummies to stop smoking does choice cbd gummies work hero cbd gummies can i make cbd gummies at home morning delta 9 thc gummies copywriter for cbd products just cbd thc gummies is cannabis gummies legal thc gummies recipe wax