24 Říj

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 2006-2010

ARCHIV

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 byl přijat na základě usnesení vlády ČR z 10.května 2006 č. 500. Vláda zároveň uložila příslušným ministrům a předsedům ústředních orgánů státní správy realizovat ve stanovených termínech opatření a úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.

Národní plán byl strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda ČR reagovala schválením Národního plánu na trvalý tlak Evropské komise směrem k členským státům na zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování. Ke zpracování národních plánů Evropská komise přímo vyzvala členské státy ve svém Akčním plánu.

Cílem zavádění této politiky bylo

  • zvýšení hospodářské soutěže,
  • přijímat výhodnější nabídky a generovat z toho plynoucí úspory na straně veřejných rozpočtů
  • získat reálná data o trhu veřejných zakázek a na základě těchto následně tvořit příslušnou legislativu

Národní plán byl rovněž důležitým nástrojem k podpoře implementace strukturálních fondů EU.

Realizace Národního plánu byla uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zprávy o plnění Národního plánu zavedení elektronizace zadávání veřejných zakázek

V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 se v bodě II.2b) ministerstvu pro místní rozvoj uložilo předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí kalendářní rok.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení Zprávy vládě vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění
Národního plánu
Přílohy Zprávy o plnění
Národního plánu
Usnesení Vlády
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2010
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2010
Příloha č. 1 – Strategie
elektronizace
Usnesení vlády č. 326 ke
zprávě o NP za rok 2010
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2009
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2009
Usnesení vlády č. 309 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2009
Přílohy
k usnesení vlády č. 309/2009
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2008
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2008
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2008
Usnesení vlády č. 574 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2008
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2007
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2007
Přílohy ke zprávě o plnění
NP za rok 2007
Usnesení vlády č. 412 ke zprávě
o plnění NP za rok 2007
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2006
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2006
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2006
Usnesení vlády č. 357 ke zprávě
o plnění NP za rok 2006

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
dragon fire male enhancement erectile dysfunction drugs at whole foods male enhancement drugs offered at cvs pharmacies manfuel all natural male enhancement energy libido stamina booster best rated penis enlargement pills how to cure erectile dysfunction quora food that help with sex drive kava forte male enhancement magnum male enhancement 250k his and hers reviews sex power pills for men can you split viagra pills blue pill male enhancement do the male enhancement pills at 711 work weed helps sex drive reviews test max male enhancement ultra edge xl male enhancement do sex pills make you bigger law of attraction male enhancement protein supplement protein powder for weight loss nih weight loss supplements what is in ace keto gummies best thyroid weight loss supplements lower abs workout burn belly fat is keto acv gummies safe keto acv gummies slim fusion directions for taking keto blast gummies keto acb gummies lysine supplement weight loss supplements to increase metabolism and weight loss top keto acv gummies cbd sleep blend solaray reviews liberty cbd gummies dosage can cbd be used for pain relief hemp anxiety gummies how much thc are in cbd gummies sunset mega gummy cbd royal cbd gummies for sale near me cbd anxiety dose terpene benefits in cbd cbd products salt lake city