24 Říj

Realizace Strategie elektronizace

Strategie elektronizace je realizována prostřednictvím opatření a úkolů.

Níže naleznete výstupy související s realizací Strategie elektronizace:

A. Opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ

Opatření “A.1″ vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků ve znění pozdějších usnesení vlády měnících resp. doplňujících usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343”
Opatření A.1

Opatření A. 2 “Příprava legislativy a metodických pokynů pro e-tržiště”
Opatření A. 2

B. Opatření související s realizací modulu NEN projektu NIPEZ
Opatření B. 1 “Zpracování technické specifikace pro NEN (vč. rozhraní) a individuální elektronické nástroje”
Opatření B. 1

Opatření B. 2 “Zpracování kategorizace a standardizace pro všechny nakupované komodity”
Opatření B. 2

Opatření B. 3 “Vývoj NEN formou systémové integrace”
Opatření B.3

Opatření B. 5  “Příprava/novelizace legislativy v souvislosti s NEN”
Opatření B. 5

C. Opatření související se zvýšením úspor z elektronického zadávání

Opatření C. 1 “Vytvoření metodického postupu pro sdružování nákupů v rámci jednotlivých resortů veřejné
správy (resortů ÚOSS, krajů, měst apod.)”
Opatření C.1

Opatření C. 2 “Vytvoření seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce
Opatření C.2

F. Opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU

Opatření F.1 “Zajištění prezentace strategie elektronizace v rámci PPN (Public Procurement
Network)”
Opatření F.1

Opatření F.5 “Zpracování studie proveditelnosti implementace jednotlivých opatření uvedených v dokumentu Evropské komise „ZELENÁ KNIHA o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU“ do prostředí ČR”
Opatření F.5

G. Opatření související s implementací Strategie elektronizace

Opatření G.1 “Aktualizace Řídicí skupiny pro implementaci Strategie elektronizace”
Opatření G.1

Opatření G.4 “Provoz systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících
s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2014
Zpráva o výsledcích šetření za rok 2013
Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does cholesterol medicine help with erectile dysfunction can testosterone pills help with ed 3 month sizegenix male enhancement supplement reviews all natural premature ejaculation supplements how much powdered pomegranate is helpful for erectile dysfunction e love bears male enhancement gummies reviews supplements to stop premature ejaculation formula 1 male enhancement will a cock ring help with premature ejaculation buy 72hp male enhancement pills red boost tonic reviews black 4 male enhancement number 1 prescribed male enhancement urogenx male enhancement pills is it possible to lose weight in 3 months does detox pills work for weight loss kara keto burn pills banned diet pill ingredients slender now diet pills reviews how to lose weight with fasting for 30 days ashley graham diet pill how to exercise with bad knees to lose weight do weight loss gummies work without exercise do any fat burning pills work are there natural appetite suppressants keto pill that was on shark tank cbd gummies surrey cbd gummies jimmy buffett cbd gummies nj cbd gummies diabetic cbd gummies ibs shelf life of cbd product w cbd gummies are cbd gummies illegal in texas cbd product name ideas thc and cbd for depression and anxiety cbd gummies vancouver productos cbd chile full spectrum cbd gummies to quit smoking rejuvenate cbd gummies where to buy