22 Čvn

Vláda schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V rámci zefektivnění práce Ministerstva pro místní rozvoj a jednání vlády byla Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022 spojena s výroční zprávou o fungování Národního elektronického nástroje za rok 2022 a s informací o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022, resp. zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vládě tak byl předložen jeden materiál.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v návaznosti na bod II. usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 418 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012, předložilo vládě Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2022 a podává statistické informace
o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ. V závěru Výroční zprávy jsou definovány hlavní cíle a trendy v oblasti veřejných zakázek pro následující období.

Zpráva rovněž obsahuje kapitolu věnovanou odpovědného zadávání. Předložením zprávy je tak naplněn i úkol z usnesení vlády č. 531/2017 předkládat vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která byla zmíněným usnesením schválena.

Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň předkládá v tomto materiálu Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

Třetí částí předkládaného materiálu je informace o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022 předkládané na základě usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how does king size male enhancement pills work strong pills for erections over the counter natural male enhancement pills best over the counter pills for male enhancement natural ingredients for viagra pills that make u horny king cobra gummies male enhancement details whats the best way to enlarge the penis where to buy male enhancement pills trojan male enhancement pills pills to stay erect after ejaculation limitless male enhancement pills couples sex enhancement pills vigrx plus customer reviews best penis enlargement methods CBD gummies good for sex are keto gummies safe for diabetics nano slim x keto acv gummies reviews david venable lose weight fat fighter pills price keto renew diet pill the best contraceptive pill for weight loss resistance band workout to lose weight wegovy and heart rate cannabis brands gummies thc gummy manufacturing cbd benefits for elderly cbd products mn colorado thc gummies kangaroo cbd gummies 500mg reviews cbd pain relief wipes is there a cbd for pain cbd gummies paris cbd flying anxiety how to make high thc count gummies strawberry cbd gummies by wyld cbd topical for low back pain impact garden cbd gummies reviews cbd for use in pain can cbd cause worse anxiety