24 Říj

Realizace Národního plánu

ARCHIV

Národní plán je realizován prostřednictvím opatření a úkolů, které jsou součástí Národního plánu. Níže naleznete výstupy související s realizací Národního plánu:

B. Opatření související s kontrolními mechanismy pro ověřování shody funkčnosti elektronických nástrojů s legislativními požadavky:

Opatření B 1  – “Vytvořit metodiku hodnocení pro účely atestace elektronických nástrojů”
Opatření B 1 

Opatření B 2 – “Zvýhodnit žadatele o atestaci elektronických nástrojů formou snížení poplatků za atestační řízení z důvodu podpory elektronického zadávání veřejných zakázek”
Opatření B 2

Opatření B 3 – “Vytvořit metodický postup kontroly elektronických nástrojů, podle kterého bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže realizovat dohledovou činnost v oblasti elektronických nástrojů”
Opatření B 3

C. Opatření související s elektronickou podporou uveřejňování informací o veřejných zakázkách

Opatření C 1 – “Nastavit zvýhodnění elektronické podpory ve spolupráci s provozovatelem uveřejňovacího subsystému informačního systému o veřejných zakázkách – např. nižšími poplatky za uveřejnění, kvalitními validačními službami, možností správy formulářů v elektronické podobě (zejména rozpracovaných)”
Opatření C 1

Opatření C 2 – “Umožnit zapojení vznikajících elektronických nástrojů do procesu uveřejňování prostřednictvím komunikačního rozhraní”
Opatření C 2

D. Opatření související s elektronickou podporou podávání nabídek/žádostí o účast

Opatření D 2 – “Vytvořit metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti”
Opatření D 2

Opatření D 3 – “Prezentovat elektronický výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikát v elektronické podobě ze systému certifikovaných dodavatelů jako možnost pro elektronické prokazování kvalifikace či její části”
Opatření D 3

Opatření D 4 – “Zajistit účast ČR v evropských pracovních skupinách, které se zabývají vytvořením sady základních osvědčení nejčastěji používaných v zadávacím řízení (tj. obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání, rejstřík trestů, registr dlužníků státu)”
Opatření D 4

Opatření D 5 – “Zapracovat studii IDABC o elektronických katalozích do metodického postupu pro elektronické katalogy”
Opatření D 5

F. Opatření související s elektronickým podepisováním při přeshraničním styku

Opatření F 1 – “Vytvořit metodický postup pro používání elektronického podpisu při přeshraničním styku ve vazbě na jednotlivé členské státy EU”
Opatření F 1

Opatření F 2 – “Informační kampaň na podporu zvyšování povědomí o elektronickém podpisu a jeho mezinárodních aspektech při zadávání veřejných zakázek”
Opatření F 2

H. Opatření související s elektronickou výměnou účetních dokladů

Opatření H.2.1 – “Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy 6 let”
Opatření H.2.1

Opatření H.2.2 – “Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy delší než 6 let”
Opatření H.2.2

I. Opatření související s dlouhodobým ukládáním a archivací elektronických dokumentů

Opatření I 1 – “Připravit analýzu právního prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů”
Opatření I 1

Opatření I 2 – “Připravit analýzu technologických a technických možností realizace dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů”
Opatření I 2

Opatření I 3 “Navrhnout další kroky k zajištění právní validity u dlouhodobě ukládaných a archivovaných elektronických dokumentů – např. analýza vhodnosti institutu elektronického notáře či jiných řešení”
Opatření I.3

J. Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického zadávání

Opatření J 1 – “Zpracovat analýzu prostoru pro agregaci poptávek na úrovni ČR, sektorů, velkých zadavatelů, se zohledněním institutu centrálního zadavatele – realizace šetření s cílem zmapovat prostor pro agregaci”
Opatření J 1 Příloha 1 k opatření J 1 Příloha 2 k opatření J 2

Opatření J.2.1 –  “Zpracování typové strategie elektronizace pro ústřední orgány státní správy a jejich resorty”
Opatření J.2.1 (pdf – 132,26 KB)

Opatření J.7.1 – “Informovat o podrobné obsahové náplni a rozsahu pilotního projektu po definování projektového záměru”
Opatření J.7.1

Opatření J.7.2 –  “Informovat o průběžném stavu realizace pilotního projektu”
Opatření J.7.2

Opatření J.7.3 – “Závěrečná zpráva o pilotním projektu centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání v resortu Ministerstva zemědělství”
Opatření J.7.3

Opatření J 8 – “Provést podrobnou analýzu individuálních strategií elektronizace zpracovaných na základě opatření J.2.2 Národního plánu”
Opatření J 8

Opatření J 10 – “Zpracovat metodický postup pro využívání autorizované konverze dokumentů v kontextu zákona o veřejných zakázkách”
Opatření J. 10

Opatření J 11 – “Zpracovat metodický postup pro komunikaci zadavatele s dodavateli prostřednictvím datových schránek”
Metodický postup IS DS – ZVZ – aktualizace březen 2011

K. Opatření související se sdílením zkušeností a osvědčených postupů s orgány EU a členskými státy EU

Opatření K 1 -“Zajistit prezentaci Národního plánu v rámci PPN (Public Procurement Network)”
Opatření K 1

M. Úkoly spojené s implementací Národního plánu

Opatření M 1 – “Ustavit řídicí skupinu pro implementaci Národního plánu složenou ze zástupců všech věcně příslušných resortů”
Opatření M 1

Opatření M 2 – “Sestavit seznam nejvýznamnějších zadavatelů v ČR, u nichž finanční objem zadaných veřejných zakázek v roce 2005 přesáhl 100 mil. Kč. Poskytnout těmto zadavatelům metodickou podporu při zpracování individuálních plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek jednotlivými zadavateli”
Opatření M 2

Opatření M 3 – “Zahrnout oblast vzdělávání v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek do systému vzdělávání o veřejných zakázkách realizovaných ministerstvem pro místní rozvoj”
Opatření M 3

Opatření M 4 – “Připravit samostatný vzdělávací modul o elektronickém zadávání veřejných zakázek”
Opatření M 4

Opatření M 5 – “Zprovoznit Portál o veřejných zakázkách”
Opatření M 5

Opatření M 6 – “Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe”
Opatření M 6

Opatření M 7 – “Vytvořit adekvátní systém získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik”
Opatření M 7

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2011
Příloha opatření M 7 – výsledky 2011

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2010
Příloha opatření M 7 – výsledky 2010

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2009
Příloha opatření M 7 – výsledky 2009

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2008
Příloha opatření M 7 – výsledky 2008

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2007
Příloha opatření M 7 – výsledky 2007
Opatření M 8 – “Zpracování podkladů pro rozhodování o podobě a obsahu strategického rámce elektronického zadávání VZ po skončení účinnosti Národního plánu”
Opatření M.8

Opatření M 9 – “Strategie elektronizace zadávání VZ pro období let 2011 až 2015”
Strategie elektronizace zadávání VZ 2011-2015

Další informace o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek naleznete v části Zprávy o plnění Národního plánu.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
books to help premature ejaculation sexual performance supplements citrulline best supplement sex drive ed cbd gummies for sale help my husband has premature ejaculation fast flow male enhancement where to buy things that can help erectile dysfunction does cbd gummies help with sex drive best testosterone pills for sexual performance rite aid erectile dysfunction pills 69 male enhancement pill does male enhancement pill works liquid blue male enhancement powerful male enhancement pills is it okay to take two viagra pills vitamin supplements for sex drive lose stubborn belly fat pills what is the best diet pill for high blood pressure where to buy via keto gummies pills to lose belly fat how did barbra jean on reba lose weight over the counter phentermine diet pills what is keto gummy can you lose weight by sitting in a hot tub what are the best acv gummies a good diet pill for belly fat cla diet pills gnc what is in the alli diet pill does jumping rope help you lose weight fahrenheit diet pill review does apple cider vinegar pills help you lose fat simply keto gummies oprah winfrey what is the best acv gummy how do keto pills work to lose weight best cbd gummies to quit smoking cbd gummies for kidney function cbd gummies vs delta 9 cbd from canabanoid for pain pollen cbd gummies review how well does cbd topical work for pain