24 Říj

Realizace Národního plánu

ARCHIV

Národní plán je realizován prostřednictvím opatření a úkolů, které jsou součástí Národního plánu. Níže naleznete výstupy související s realizací Národního plánu:

B. Opatření související s kontrolními mechanismy pro ověřování shody funkčnosti elektronických nástrojů s legislativními požadavky:

Opatření B 1  – “Vytvořit metodiku hodnocení pro účely atestace elektronických nástrojů”
Opatření B 1 

Opatření B 2 – “Zvýhodnit žadatele o atestaci elektronických nástrojů formou snížení poplatků za atestační řízení z důvodu podpory elektronického zadávání veřejných zakázek”
Opatření B 2

Opatření B 3 – “Vytvořit metodický postup kontroly elektronických nástrojů, podle kterého bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže realizovat dohledovou činnost v oblasti elektronických nástrojů”
Opatření B 3

C. Opatření související s elektronickou podporou uveřejňování informací o veřejných zakázkách

Opatření C 1 – “Nastavit zvýhodnění elektronické podpory ve spolupráci s provozovatelem uveřejňovacího subsystému informačního systému o veřejných zakázkách – např. nižšími poplatky za uveřejnění, kvalitními validačními službami, možností správy formulářů v elektronické podobě (zejména rozpracovaných)”
Opatření C 1

Opatření C 2 – “Umožnit zapojení vznikajících elektronických nástrojů do procesu uveřejňování prostřednictvím komunikačního rozhraní”
Opatření C 2

D. Opatření související s elektronickou podporou podávání nabídek/žádostí o účast

Opatření D 2 – “Vytvořit metodický postup pro elektronické katalogy – minimální obsahové náležitosti”
Opatření D 2

Opatření D 3 – “Prezentovat elektronický výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikát v elektronické podobě ze systému certifikovaných dodavatelů jako možnost pro elektronické prokazování kvalifikace či její části”
Opatření D 3

Opatření D 4 – “Zajistit účast ČR v evropských pracovních skupinách, které se zabývají vytvořením sady základních osvědčení nejčastěji používaných v zadávacím řízení (tj. obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání, rejstřík trestů, registr dlužníků státu)”
Opatření D 4

Opatření D 5 – “Zapracovat studii IDABC o elektronických katalozích do metodického postupu pro elektronické katalogy”
Opatření D 5

F. Opatření související s elektronickým podepisováním při přeshraničním styku

Opatření F 1 – “Vytvořit metodický postup pro používání elektronického podpisu při přeshraničním styku ve vazbě na jednotlivé členské státy EU”
Opatření F 1

Opatření F 2 – “Informační kampaň na podporu zvyšování povědomí o elektronickém podpisu a jeho mezinárodních aspektech při zadávání veřejných zakázek”
Opatření F 2

H. Opatření související s elektronickou výměnou účetních dokladů

Opatření H.2.1 – “Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy 6 let”
Opatření H.2.1

Opatření H.2.2 – “Připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy delší než 6 let”
Opatření H.2.2

I. Opatření související s dlouhodobým ukládáním a archivací elektronických dokumentů

Opatření I 1 – “Připravit analýzu právního prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů”
Opatření I 1

Opatření I 2 – “Připravit analýzu technologických a technických možností realizace dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů”
Opatření I 2

Opatření I 3 “Navrhnout další kroky k zajištění právní validity u dlouhodobě ukládaných a archivovaných elektronických dokumentů – např. analýza vhodnosti institutu elektronického notáře či jiných řešení”
Opatření I.3

J. Opatření související s podporou procesů, které povedou ke zvýšení úspor z elektronického zadávání

Opatření J 1 – “Zpracovat analýzu prostoru pro agregaci poptávek na úrovni ČR, sektorů, velkých zadavatelů, se zohledněním institutu centrálního zadavatele – realizace šetření s cílem zmapovat prostor pro agregaci”
Opatření J 1 Příloha 1 k opatření J 1 Příloha 2 k opatření J 2

Opatření J.2.1 –  “Zpracování typové strategie elektronizace pro ústřední orgány státní správy a jejich resorty”
Opatření J.2.1 (pdf – 132,26 KB)

Opatření J.7.1 – “Informovat o podrobné obsahové náplni a rozsahu pilotního projektu po definování projektového záměru”
Opatření J.7.1

Opatření J.7.2 –  “Informovat o průběžném stavu realizace pilotního projektu”
Opatření J.7.2

Opatření J.7.3 – “Závěrečná zpráva o pilotním projektu centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání v resortu Ministerstva zemědělství”
Opatření J.7.3

Opatření J 8 – “Provést podrobnou analýzu individuálních strategií elektronizace zpracovaných na základě opatření J.2.2 Národního plánu”
Opatření J 8

Opatření J 10 – “Zpracovat metodický postup pro využívání autorizované konverze dokumentů v kontextu zákona o veřejných zakázkách”
Opatření J. 10

Opatření J 11 – “Zpracovat metodický postup pro komunikaci zadavatele s dodavateli prostřednictvím datových schránek”
Metodický postup IS DS – ZVZ – aktualizace březen 2011

K. Opatření související se sdílením zkušeností a osvědčených postupů s orgány EU a členskými státy EU

Opatření K 1 -“Zajistit prezentaci Národního plánu v rámci PPN (Public Procurement Network)”
Opatření K 1

M. Úkoly spojené s implementací Národního plánu

Opatření M 1 – “Ustavit řídicí skupinu pro implementaci Národního plánu složenou ze zástupců všech věcně příslušných resortů”
Opatření M 1

Opatření M 2 – “Sestavit seznam nejvýznamnějších zadavatelů v ČR, u nichž finanční objem zadaných veřejných zakázek v roce 2005 přesáhl 100 mil. Kč. Poskytnout těmto zadavatelům metodickou podporu při zpracování individuálních plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek jednotlivými zadavateli”
Opatření M 2

Opatření M 3 – “Zahrnout oblast vzdělávání v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek do systému vzdělávání o veřejných zakázkách realizovaných ministerstvem pro místní rozvoj”
Opatření M 3

Opatření M 4 – “Připravit samostatný vzdělávací modul o elektronickém zadávání veřejných zakázek”
Opatření M 4

Opatření M 5 – “Zprovoznit Portál o veřejných zakázkách”
Opatření M 5

Opatření M 6 – “Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe”
Opatření M 6

Opatření M 7 – “Vytvořit adekvátní systém získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik”
Opatření M 7

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2011
Příloha opatření M 7 – výsledky 2011

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2010
Příloha opatření M 7 – výsledky 2010

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2009
Příloha opatření M 7 – výsledky 2009

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2008
Příloha opatření M 7 – výsledky 2008

Zpráva o výsledcích šetření k elektronickému zadávání VZ a přijímání elektronických obchodních praktik – 2007
Příloha opatření M 7 – výsledky 2007
Opatření M 8 – “Zpracování podkladů pro rozhodování o podobě a obsahu strategického rámce elektronického zadávání VZ po skončení účinnosti Národního plánu”
Opatření M.8

Opatření M 9 – “Strategie elektronizace zadávání VZ pro období let 2011 až 2015”
Strategie elektronizace zadávání VZ 2011-2015

Další informace o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek naleznete v části Zprávy o plnění Národního plánu.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.