31 Srp

Zásady zadávání VZ

Zásady zadávání VZ

  • představení zásad zadávání veřejných zakázek jako základního pilíře ZZVZ
  • příklady rozhodnutí UOHS a rozsudků soudů ve světle zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  • nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
  • výklad ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ
  • metodická podpora

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can water help erectile dysfunction safe pills for better sex over counter erectile dysfunction pills cvs hombron natural male enhancement tablets erection pills rhino where to get erection pills near me how to enhance male sensitivity male enhancement viagra pills how to make erection last longer pills help with sex drive after menopause lipodrine hardcore diet pills what are the bad side effects of ozempic red pill fat burner phen q diet pills do you gain weight back after stopping wegovy matthew mcconaughey loses weight shakes that help you lose weight burn capsaisan fat burning pills how to lose weight fast without gaining it back does lexapro suppress your appetite how much weight can you lose from fasting topamax diet pills dayton ohii keto acv gummies mayo clinic what diet pills target belly fat massage to lose weight near me can you ask your doctor for weight loss pills wegovy weight loss medication wegovy foods to avoid healthy low carb dinner recipes to lose weight diet pills kidney damage onlypure cbd products florida thc gummies full spectrum cbd tincture help with pain purecana cbd gummies how to contact proper cbd gummies apollo delta 9 gummies free delta 8 thc gummies austin cannaleafz cbd gummies cost adult cbd gummies cbd products for fibromyalgia