28 Čvc

zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

Vláda dne 26. 7. 2021 schválila usnesení vlády č. 685 o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla“).

Uvedené usnesení vlády ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy řídit se v jimi řízených organizacích těmito Pravidly a současně doporučuje, aby se jimi řídily i ostatní zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících v usnesení vlády uvedení.

Předkládaná Pravidla obsahují shodnou úpravu, která se nachází v návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je evidován v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a dosud nebyl projednán. Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem ve vztahu novelizované evropské směrnici o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, u které uplyne transpoziční lhůta 2. srpna 2021. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zavést nezbytnou úpravu obsaženou v předmětném vládním návrhu zákona, alespoň formou usnesení vlády. Pravidla jsou proto účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.

Hlavní principy Pravidel spočívají ve stanovení požadavku na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období (od nabytí účinnosti Pravidel do 31. prosince 2025) při zadávání

  1. nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v Pravidlech definovaných vozidel,
  2. nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v Pravidlech a
  3. veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Ode dne účinnosti Pravidel (tedy od 2. srpna) se v žádosti o uveřejnění formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení (F03 a F06) ve Věstníku veřejných zakázek objeví patřičná pole, prostřednictvím kterých budou zadavatelé vykazovat počty vozidel pro účely evidence plnění Pravidel, a to v souladu s čl. 7 odst. 1, 2 a 6 Pravidel.

Usnesení vlády o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících je k dispozici zde spolu s přílohou.

Metodika k Pravidlům je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best over the counter drug for erectile dysfunction black stone ed pills jujube male enhancement function ncbi spectrum cbd gummies for erectile dysfunction cost of erectile dysfunction pills dangers of male enhancement pills magnum male enhancement 500k unprotected sex before sugar pills erectile dysfunction cure from thailand duraflex orange county penile enhancement or penis enlargement penis enlargement pills facts supplements to boost male sex drive black rhino pills for ed male enhancement pre workouts cbd gummies for sex review does cbd oil help with male enhancement does lemon juice burns belly fat proven weight loss supplement tru bio keto gummies buy bottles get free stores supplements for sugar contril and weight loss what is the best weight loss supplement program weight loss supplements that don t work how to use goli apple cider vinegar gummies the best food to eat to burn belly fat methods to burn belly fat burn belly fat aerobic exercise how to burn belly and face fat do ab workouts actually burn belly fat maggie beer keto diet gummies actually effective weight loss supplements cbd instant freeze pain rub cbd gummies for joint pain and sleep can cbd help with stress anxiety gummies thc recipe cbd products and brands zen cbd gummies do new age hemp gummies contain thc ingredients in keoni cbd gummies how long does 5mg of thc gummy last cbd gummies west virginia