18 Pro

Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko

Prostřednictvím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností dochází s účinností od 1.1.2021 také k novele zákona 134/2016 Sb. Do § 6 jsou doplněny nové zásady, dotýkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel zákona rozumí sociálním, enviromentálním a inovativním zadáváním.

Metodické stanovisko je uveřejněno zde.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
viagra blue pills 50 mg semenax for male climax intensity 120 count reviews shengjingpian male enhancement pills reviews extenze how many pills per day performance max male enhancement reviews on progentra male enhancement pills hard erection on demand herbal male erection pills 12 pills malebiotix cbd male enhancement gummies mens delay premature ejaculation longer sex pills male enhancement pills san antonio can you take high blood pressure pills with viagra what ingredients are in sex pills what are the ingredients in rhino pills natural cures for low sex drive diet pills in costco wegovy when does weight loss start garth brooks weight loss gummy are keto pills safe and effective bio lyfe keto acv gummies reviews what is a serving size of magic pill keto bread pioneer woman acv gummies best way to lose weight with graves disease not hungry on wegovy is keto fastest way to lose weight good diet pills that work taking diet pills before bed do amaze acv gummies work does bulimia make you lose weight medigreens cbd gummies shark tank cbd flavor toothpick products high cbd cannabis for anxiety cannabis pm gummies reviews apple rings cbd gummies cbd vs thc health benefits nuleaf cbd for pain mike tyson ear gummies delta 9 best cbd pen for pain how to make cbd pain balm benefits cbd tea can you take thc gummies on a plane to mexico