02 Čvn

Vláda schválila strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

Vláda České republiky na svém jednání dne 11. května 2022 schválila svým usnesením č. 375 strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030 vychází z potřeby České republiky řešit informační podporu procesu veřejného investování systémově a v návaznosti na rozvoj eGovernmentu v ČR i EU.
Tento dokument navazuje na předchozí strategické materiály vlády ČR, a to na Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, strategii pro období let 2011 až 2015, resp. na Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010.

Nově tak byla Strategie vypracována na období devíti let. Důvodem je stanovení dlouhodobých cílů, které není možné realizovat v původním pětiletém intervalu.

Materiál byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci se zástupci ústředních orgánů státní správy, samospráv a soukromého sektoru.

Strategie elektronizace veřejných zakázek na období let 2022 až 2030 se stane novým strategickým dokumentem vlády ČR pro zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání veřejných zakázek.

Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek.

Samotný proces zadávání veřejných zakázek je plně elektronizován. Pro nadcházející období (2022-2030) je hlavním posláním rozvoje elektronizace VZ především:

A. Zvyšování přínosů a efektivity elektronizace, zejména:

  • Zvýšení kvality dat.
  • Zajištění efektivní integrace NIPEZ.
  • Zvýšení efektivity zpřístupnění informací o veřejných zakázkách.

B. Zvyšování provozní efektivity NIPEZ.

C. Zajištění souladu s měnícím se legislativním a metodickým prostředím a rozvíjejícím se eGovernmentem ČR i EU.

Oproti předcházejícím obdobím bude v novém období kladen výrazně vyšší důraz na kvalitu dat a jejich analýzu. Pandemická situace ukázala důležitost práce s daty a toho, že státní správa potřebuje pro svou řádnou činnost zajistit jak dostatečné personální kapacity, tak dostatečný rozsah a kvalitu dat.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

Strategie elektronizace VZ pro období let 2022-2030

Usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

Usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
1 doctor recommended male enhancement vxl male enhancement free trial drugs that enlarge penis the best male enhancement pills out there helping a partner with erectile dysfunction premature ejaculation cure in ghana safe pills for premature ejaculation best male enhancement pills for size long term cure for premature ejaculation lack og sex on dalata pills best rated male enhancement sleeve cheap viagra pills from india can viagra help enlarged prostate wicked male enhancement near me houston tx choline bitartrate male enhancement iron horse male enhancement reviews weight loss gummies endorsed by shark tank reduce 15 mg diet pills diet pills uk that work fast the best burn fat pills does keto fast pill really work why do you gain weight after diet pills make money selling diet pills does detox help lose weight can you lose weight in 30 days what can i do at the gym to lose weight why do you want to lose weight lose weight after 60 keto advanced weight loss pill for high blood pressure top fat burner pills gnc shark tank diet pills rapid tone how to lose hormonal belly weight blue magic diet pills reviews reviews of contrave diet pill true bayou keto gummies shark tank belly fat keto pill what is the best pill to lose belly fat can you buy keto diet pills in stores keto diet pills pros and cons how much are keto weight loss gummies