12 Led

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Vážení,

upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231a odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě je povinen předložit doklady dle § 74 odst. 1 písm. b) až d) (potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků – nikoli stav os. účtu, potvrzení SSZ a čestné prohlášení ohledně spotřební daně a placení zdr. pojištění – nikoli potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven). Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii.

V roce 2024 musí být kompletní oznámení podané v listinné podobě zaevidováno podatelnou MMR ve čtvrtek 28. 3. 2024 a  oznámení podané v elektronické podobě musí být zaevidováno v podatelně MMR nejpozději v neděli 31. 3. 2024.

Zahraniční právnické osoby i organizační složky dokládají čestné prohlášení i doklady jak z ČR, tak i z místa sídla společnosti. Doklady vydané v zahraničí budou opatřeny apostilou (a to i doklady pořízené prostřednictvím elektronické komunikace) a úředním překladem.

Podání je možné učinit buď v listinné nebo elektronické podobě (ID: 26iaava) včetně přikládaných dokladů, tzn. při listinném podání budou doklady, které dodavatel obdržel v elektronické podobě, zkonvertovány na kontaktním místě Czech POINTu do listinné podoby. Obdobně se postupuje v případě elektronického podání (doklady nelze skenovat, ale pouze konvertovat nebo přeposlat v úřední elektronické podobě, tzn. s elektronickým podpisem osoby, která doklad vystavila).

Pokud dodavatel bude současně žádat o změnu zápisu v SKD,  je možné učinit obě podání současně, ale jako dvě samostatná podání!

Příslušný formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů” je

k dispozici na Metodický postup pro SKD a šablony dokumentů – Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)

Každoroční potvrzení nepodléhá správnímu poplatku.

 

Doklady nutné pro aktualizaci dodavatele v SKD dle § 231a odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

Právnická/fyzická osoba se sídlem v ČR dokládá:

 1. Formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů”.
 2. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani a na zdravotním pojištění (viz. příloha formuláře ad. 1).
 3. Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků příslušného finančního úřadu.
 4. Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení.

 

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii a v den podání nesmí být starší 3 měsíců.

 Zahraniční právnická/fyzická osoba dokládá:

 1. Formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů”.
 2. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani a na zdravotním pojištění (viz. příloha formuláře ad. 1) ze země sídla i ČR).
 3. Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků příslušného finančního úřadu ze země sídla i ČR.
 4. Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení ze země sídla i ČR.

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii s úředním překladem do českého jazyka v den podání nesmí být starší 3 měsíců.

V případě, že doklad vystavený v zahraničí nebude opatřen razítkem a podpisem vystavujícího orgánu, bude opatřen apostilou.

 

Organizační složka zahraniční právnické/fyzická osoby dokládá:

 1. Formulář “Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů”.
 2. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani a na zdravotním pojištění (viz. příloha formuláře ad. 1) ze země sídla podepsané oprávněnou osobou mateřské společnosti).
 3. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani a na zdravotním pojištění (viz. příloha formuláře ad. 1) z ČR podepsané vedoucím org. složky).
 4. Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků příslušného finančního úřadu ze země sídla (mateřská společnost) i ČR (org. složka).
 5. Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení ze země sídla (mateřská společnost) i ČR (org. složka).

Doklady se předkládají v originále či úředně ověřené kopii s úředním překladem do českého jazyka v den podání nesmí být starší 3 měsíců.

V případě, že doklad vystavený v zahraničí nebude opatřen razítkem a podpisem vystavujícího orgánu, bude opatřen apostilou.

Po podání každoročního potvrzení si lze ověřit aktualizaci zápisu vygenerováním výpisu SKD na výše uvedených stránkách. Na posledním řádku výpisu je datum aktualizace.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how to fix erectile dysfunction without drugs keoni cbd gummies good for ed what is premature ejaculation pills libido enhancer male herbs viatech male enhancement reviews ed drug purple pill trunk in the junk male enhancement 14k gold male enhancement pills best source for ed pills ma kava male enhancement pills for sale the blue pill male enhancement natural male sexual performance enhancement what does keto advance science pills do can i start wegovy at 1mg orlistat diet pills uk bio x keto pills how to lose weight home remedies how long does it take to lose weight after baby meal replacement shakes to lose weight overdosing on diet pills top 5 exercises to lose weight lose weight run faster private label cbd bath products plus cbd relief pineapple and coconut gummies keoni full spectrum cbd gummies connasseur cbd gummies cbd gummies for migraine relief cbd gummies full form smile cbd gummies reviews super cbd gummies 300 mg side effects natural pain ointment with cbd cbd gummies helped teen with anxiety how many 300 mg cbd gummies at one time can i bring delta 9 gummies on a plane cbd gummies boston cbd nasal spray for pain joplin ripple thc cbd for sleep aid sience cbd gummies reliva cbd gummies 100mg cbd lotion for pain las vegas