04 Říj

Společné stanovisko MMR, MV a ÚOHS k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v ustanovení § 219 odst. 1 veřejnému zadavateli stanoví povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. Dále pak je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně na které zadavatele, se tato povinnost neuplatní. Ve výčtu smluv, na které se povinnost jejího uveřejnění na profilu zadavatele neuplatní, jsou také smlouvy, které byly uveřejněny podle jiného právního předpisu – § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Takovýmto jiným právním předpisem je zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zákonem o registru smluv, konkrétně jeho ustanovením § 5 odst. 2, je povinné osobě uložena povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Současně podle § 8 odst. 4 zákona o registru smluv platí, že „je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách“. I když je v odkazu použita formulace „zákon o veřejných zakázkách“, je vzhledem k účelu ustanovení (kterým je zabránit duplicitě uveřejňování) a s přihlédnutím k historickému výkladu toto ustanovení aplikovatelné nejen na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale i na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který předchozí zákon o veřejných zakázkách plně nahrazuje.

Obecně tedy platí, že pokud je smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv, není třeba ji uveřejňovat duplicitně i dle ZZVZ.

Problematika rozdílné lhůty

ZZVZ a zákon o registru smluv pro splnění povinnosti uveřejnit (v případě registru smluv přesněji „zaslat k uveřejnění“) smlouvu stanoví rozdílné lhůty. Je tak otázkou, zda pro uplatnění výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku na profilu zadavatele podle § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ je nutné i v registru smluv uveřejnit smlouvu („zaslat k uveřejnění“) do 15 dnů od jejího uveřejnění, tedy ve lhůtě stanovené v § 219 odst. 1 ZZVZ.

Výjimka z povinnosti uveřejnit smlouvu uvedená v § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ je formulována tak, že povinnost neplatí pro smlouvy uveřejněné podle jiného předpisu. Této výjimce lze tedy rozumět tak, že je-li smlouva uveřejněna v souladu s jiným právním předpisem, není nutné ji uveřejňovat na profilu zadavatele. Podle tohoto zvláštního předpisu by se také měla posuzovat lhůta k uveřejnění smlouvy. Smlouva, která byla zaslána správci registru smluv k uveřejnění nejpozději 30. den po jejím uzavření, tak byla zaslána k uveřejnění v souladu s lhůtami stanovenými zákonem o registru smluv, tedy ve lhůtách podle jiného právního předpisu a vztahuje se na ni výjimka podle § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Pro úplnost lze uvést, že aby byla smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv, tedy tak, aby se na ni vztahovala výjimka z uveřejnění podle § 219 odst. 1 písm. d), je mimo splnění lhůty nutné také splnění dalších formálních podmínek stanovených předmětným zákonem, není však účelem tohoto stanoviska podrobně se věnovat výkladu zákona o registru smluv.

Rámcové dohody

V souladu s ustanovením § 219 odst. 2 ZZVZ je veřejný zadavatel povinen uveřejnit rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření. Z této povinnost ZZVZ sice nestanoví (na rozdíl od § 219 odst. 1) výslovnou výjimku, ale lze zde aplikovat § 8 odst. 4 zákona o registru smluv.

Rámcová dohoda, která bude uveřejněna podle zákona o registru smluv, tak nemusí být duplicitně uveřejněna podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé smlouvy na veřejnou zakázku uzavírané na základě rámcové dohody však již spadají pod aplikaci ustanovení § 219 odst. 1 ZZVZ (k tomu srov. výše).

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.