18 Led

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 18. 1. 2024 rozsudek v řízení o předběžné otázce ve věci C 303/22 CROSS Zlín, a.s.

Společnost CROSS Zlín, a.s. byla vyloučena ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, proti čemuž se neúspěšně bránila jak prostřednictvím námitek, tak i návrhu na zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), včetně rozkladu u předsedy ÚOHS. Společnost CROSS Zlín, a.s. podala žalobu ke krajskému soudu a navrhovala, aby krajský soud přiznal této žalobě odkladný účinek a vydal předběžné opatření na zákaz uzavření smlouvy. Krajský soud tento návrh zamítl s tím, že (a) pokud již smlouva byla uzavřena, postrádá význam ukládat zadavateli zákaz uzavřít smlouvu; (b) i kdyby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, věc by byla vrácena ÚOHS, který by řízení zastavil; a (c) zadavateli není možné uložit ani zákaz plnění ze smlouvy, neboť uzavření smlouvy v době jejího podpisu nebránila žádná právní překážka, jelikož rozhodnutí předsedy ÚOHS již nabylo právní moci. Načež krajský soud předložil SDEU předběžnou otázku tohoto znění: „Je v souladu se čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 2 směrnice 89/665/EHS vykládaným ve světle čl. 47 Listiny základních práv EU, pokud česká právní úprava umožňuje zadavateli uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku před podáním žaloby k soudu příslušnému k přezkumu zákonnosti druhostupňového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vyloučení uchazeče?“

SDEU rozhodl takto: Článek 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 2 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které je uzavření smlouvy na veřejnou zakázku veřejnému zadavateli zakázáno pouze do okamžiku, kdy orgán prvního stupně ve smyslu tohoto čl. 2 odst. 3 rozhodne o návrhu na přezkum rozhodnutí o zadání této zakázky, aniž je v tomto ohledu relevantní, zda je tento orgán příslušný k přezkumu soudem či nikoli.

SDEU tedy rozhodl, že automatická odkladná lhůta se uplatní jen do rozhodnutí přezkumného orgánu prvního stupně (tj. v tomto případě ÚOHS) a nic ve směrnici neumožňuje učinit závěr, že by taková automatická odkladná lhůta měla platit i na následný soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.

Rozsudek SDEU zde:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281794&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3490534

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how many males using enhancement pills in usa where can i get sex pills near me best male enhancement pills for length new male enhancement pill treating erectile dysfunction with snri the firm male enhancement pill what helps premature ejaculation viagra fastest working male enhancement pills over the counter ed pills usa penis enlargment drugs monkey business sexual enhancement pills can i crush viagra pills pills that target stomach fat best diet pill consumer reports dr oz fruit pill diet is estrogen an appetite suppressant diet pill as seen on dr oz diet pills making me nauseous is wegovy covered by insurance for weight loss best way to lose weight for your body type can you skip wegovy strengths can you lose weight eating salad soft food diet weight loss safe weight loss pills that work best breakfast smoothie to lose weight are gummy bears ok on a clear liquid diet are cannabis infused gummies legal cbdistillery 750mg cbd vegan gummies cbd cannibus product goldline cbd gummy bears hardcore cbd gummies review best cbd gummies for sleep and pain average cbd dose for anxiety natures key thc gummies wellution hemp gummies high potency sunmed cbd gummies watermelon pure stasis cbd gummies natures method cbd gummies nz best quality cbd gor pain can cbd products help stop using thc