07 Pro

Nová vyhláška upravující uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele

Dne 7. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška nabude účinnosti od 1. února 2024.

Novou vyhlášku bylo nezbytné přijmout z důvodu implementace tzv. elektronických formulářů dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“), ve znění pozdějších právních předpisů.

Obsah vyhlášky rámcově odpovídá předchozí vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, přičemž cílem bylo vyjasnit některá sporná ustanovení, sjednotit a usnadnit aplikační praxi.

Klíčové změny oproti předchozí vyhlášce jsou následující:

  • úprava způsobu doručování formulářů s ohledem na aplikační praxi,
  • vymezení případů pro použití jednotlivých typů elektronických formulářů,
  • úprava uveřejňovacích pravidel pro veřejné zakázky v podlimitním režimu,
  • zapracování změny způsobu uveřejňování oprav údajů v již uveřejněných formulářích,
  • úprava rozsahu, členění a popisu struktury informací uveřejňovaných na profilu zadavatele.

Ustanovení týkající se strukturovaných informací uváděných na profilu zadavatele mají odloženou účinnost od 1. července 2024, aby měli provozovatelé profilů zadavatele dostatek času na úpravu svých informačních systémů. Ministerstvo pro místní rozvoj za tímto účelem uveřejní nová XSD schémata včetně metodického pokynu na internetové stránce https://isvz.nipez.cz/.

Úplné znění vyhlášky č. 345/2023 Sb. je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does thc help with erectile dysfunction has viagra helped with your anxiety male enhancement pills in saudi arabia best cbd gummies sex get pills to treat erectile dysfunction nordic power male enhancer ingredients us male enhancement kozow after sex pills for guys centurion male enhancement pills black panther triple maximum male enhancement sexual pill 24 pills erectile dysfunction supporting your partner urban reproductive health semenax review natural water pills for weight loss wegovy fda approval history talk to the wall diet pills natural appetite suppressant supplement pills top otc diet pills smoothie king fat burning pills appetite suppressant with caffeine peptide pills for weight loss best diet for type 1 diabetes to lose weight weight watchers gummies to lose weight keto pills in usa how to get paid to lose weight how to lose weight with gerd diet pill online order strawberry hemp gummies gas 8 thc gummies el toro cbd gummy coupon code for cbd gummies how many cbd gummies 9 year old moonbabies gummies delta 9 just cbd review gummies winged cbd relaxation gummies cbd gummies full spectrum hemp bombs does cbd capsules help neck pain how to make gummies with thc syrup how to get thc in gummies cbd to treat anxiety sleep support cbd oral spray