21 Lis

Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025

Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Přehled změn limitů

2022-2023 2024-2025 Popis
 3 653 000 3 494 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na státní úrovni
5 610 000 5 401 000 dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni
140 448 000 135 348 000 stavební práce, koncese
11 247 000 10 826 000 dodávky a služby u sektoru a obrany nebo bezpečnosti
2 087 000 1 955 000 vyčlenění části u dodávek a služeb
26 096 000 24 440 000 vyčlenění části u stavebních prací
19 572 000 18 330 000 zvláštní služby u klasických
26 096 000 24 440 000 zvláštní služby u sektoru

 

Přestože na úrovni EU byly limity v eurech navýšeny (nařízení 2023/2495, nařízení 2023/2496, nařízení 2023/2497, nařízení 2023/2510), dochází v ČR k jejich snížení, což je způsobeno silným kurzem koruny, tedy přepočtem z eur (sdělení o odpovídajících hodnotách). Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb (návrh nařízení zde).

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
erectile dysfunction treatment over the counter drug store own the knight male enhancement sister helps brother after viagra natural male ed enhancement pills help boost my sex drive treating erectile dysfunction at home shalijt male enhancement pills sleeping pills and viagra sex pills at xxx store in tampa gas station male enhancement pill reviews long lasting sex pills for male in philippines rhino 5k male enhancement reviews ed over the counter pills that work viagra like pills otc does viagra treat terrets g rock me male enhancement pills keto fit pills directions eating orbeez to lose weight what diet pills make someone stay up all night springhill keto diet pills hop diet pills nz lifeline acv keto gummies how much is the keto plus diet pills can digestive enzymes help you lose weight liberazen keto burn diet pills best diet pills that really work can kids have apple cider vinegar gummies burn 60 diet pills review cymbalta taken with diet pills keto sf180 pills reviews can taking diet pills cause bacterial vaginosis weighing your food to lose weight keto pill that was on shark tank clear liquid diet gummy bears best stimulant weight loss pill quickest way to lose weight in your face green smoothies to lose weight gummy food vs slime tru fit keto gummies pill to lose belly fat