02 Led

Legislativní změny k 1.1.2024

Změny předpisů účinné od 1. 1. 2024

Nadlimitní veřejné zakázky

Výše limitů, podle kterých se určuje, zda se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, se snížily.

Aktuální znění nařízení vlády 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, je dostupné zde.

Limity vymezující veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny.

Okresní správa sociálního zabezpečení se změnila na územní správu sociálního zabezpečení

V této souvislosti dochází také ke změně v ZZVZ. Doklad, kterým se prokazuje základní způsobilost v zadávacích řízeních, se nazývá „potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení“ (§ 75 ZZVZ).

Tato organizační změna nemá dopady na obsah potvrzení, není tudíž důvod, aby zadavatelé v dříve zahájených zadávacích řízeních odmítali přijmout potvrzení z územní správy sociálního zabezpečení.

Pro zadávací řízení zahájená v roce 2024 lze zadavatelům doporučit adekvátní úpravu znění zadávacích dokumentací.

Aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek je dostupné zde.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does extend male enhancement work conditions treated by viagra cover male brazilian bikini with enhanced pouch medications to treat erectile dysfunction progentra male enhancement pills reviews how do i cure erectile dysfunction naturally premium cbd gummies male enhancement ways to treat erectile dysfunction naturally zeus male enhancement drops rail male enhancement free trial super alpha male testosterone enhancer top male enhancement pills extenze show me viagra pills flaquito male enhancement sex pill all natural top gun male enhancement reviews doctors that treat erectile dysfunction near me is acv gummies good for weight loss struggling with motivation to lose weight stomach paralysis wegovy symptoms bio pure keto gummies reviews how to eat healthy to lose weight and gain muscle what is the fat blocking code to lose weight weight loss pills saudi arabia testosterone and fat burning pills d norpseudoephedrine diet pills best diet pill for men how long should i plank to lose weight luna trim weight loss diet pills diet pills for men reviews how much weight to lose to go down a size benefits and downsides of cbd organibus cbd gummies pure grow farms cbd gummies best cbd drinks for sleep cbd gummies aren do cbd gummies help stop smoking healing nation cbd gummy cbd gummies online nc blue vibe cbd gummies for liver health full spectrum cbd cbg gummies