08 Čvn

Další prováděcí předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 8. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny další dva prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Obě nařízení vlády vstoupí v účinnost zároveň se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tedy 1. října 2016.

Účelem Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek je stanovit finanční limity, s jejichž pomocí se zjišťuje, zda se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Na základě této informace se určí, jaká práva a povinnosti stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek se na zadavatele vztahují. Výše finančních limitů je stanovena v evropských směrnicích z oblasti zadávání veřejných zakázek. Tato výše je pravidelně měněna (každé 2 roky), a proto je její úprava vyčleněna do prováděcího předpisu. Takovýto způsob stanovení finančních limitů je znám již se stávajícího zákona (zákon o veřejných zakázkách z roku 2006). V nařízení vlády je upraven také finanční limit pro určení, jaká práva a povinnosti se uplatní při zadávání veřejné zakázky rozdělené na části.

Účelem Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Na základě tohoto nařízení vlády zadavatel při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3 zohlední energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Oproti současné právní úpravě obsažené v zákoně o veřejných zakázkách a vyhlášce č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, došlo v nařízení vlády k formulačním změnám tak, aby úprava byla v souladu s terminologií nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Současně došlo k upravení způsobu transpozice směrnice tím způsobem, že v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 zadavatel nově volí mezi stanovením závazných zadávacích podmínek nebo stanovením pro hodnocení nákladů životního cyklu společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu. Oproti dosud účinné právní úpravě dochází tímto nařízením vlády rovněž k aktualizaci údajů ve vztahu k emisním limitům EURO a k maximální spotřebě pohonných hmot.

Úplné znění prováděcích předpisů je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.