18 Kvě

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Ke dni 18. dubna 2017 nabývá vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení. Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky, výjimky jsou možné pouze v případech uvedených v písmenech a) až d) § 211 odst. 3.  Toto ustanovení má odloženou účinnost.
 
Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona (organizační složky státu a Česká národní banka) a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatele je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. října 2018, do té doby je pro ně přípustná i písemná komunikace v listinné podobě.
 
V souvislosti s povinností komunikovat v zadávacím řízení elektronicky je třeba upozornit rovněž na problematiku prokazování složení jistoty formou bankovní záruky (§ 41 zákona odst. 4). Pokud bude v zadávací dokumentaci vyžadována povinná elektronická forma nabídky, bude nutné v rámci nabídky podané elektronicky prokázat i složení jistoty, tj. i doklad o poskytnutí jistoty (originál záruční listiny) bude muset být v rámci nabídky předložen v elektronické podobě. Předkládání originálů záruční listiny v listinné podobě („na papíře“) nebude v takových případech možné, neboť ve vztahu k těmto dokladům zákon žádnou zvláštní výjimku neobsahuje.
 
Prakticky bude dodavatel postupovat tak, že do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).  

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
new york post erectile dysfunction drug can kegel exercises cure erectile dysfunction pxl male enhancement system viagra pills without prescription do generic ed pills work ultracore male enhancement reviews top sex enhancement pills is ashwagandha helpful in erectile dysfunction condoms that help premature ejaculation hardwood male enhancement cream reviews alphar male enhancement pills reviews steve harvey male enhancement how to cure lack of sex drive top 10 erectile dysfunction drugs diet pills on tv advertising how to lose weight fast with water easiest way to lose weight in a month turbo keto gummies cost ketogenic keto pills reviews juzfit keto gummies reviews cbd for pain science buy cbd products nz cbd apothecary products cbd gummy bears usa eagle cbd gummies to quit smoking mystic labs delta 9 sleep gummies gossamer cbd products buy bioscience cbd gummies what do hemp gummies do for the body how many cbd gummy bears should i eat best thc for sleep gummies cbd for teenage anxiety bioscience cbd product rachael ray gummies cbd red riding hood cbd gummies reviews business insider cbd products halkon cbd gummies thc gummies nederland cbd gummies for bigger dick taspens cbd products