08 Bře

MMR spustilo dotazník k reformě přezkumu veřejných zakázek

Jaký je názor zadavatelů a dodavatelů na návrhy změn v procesu přezkumu veřejných zakázek? Jsou spokojeni s délkou rozhodování o podaných návrzích? Mělo by rozhodování u ÚOHS probíhat jednoinstančně jako je tomu často v zahraničí? Mělo by rozhodování probíhat kolektivně v senátech složených z expertů anebo tak, jak je tomu nyní, kdy finální rozhodnutí ÚOHS ve druhé instanci je pouze v rukách předsedy ÚOHS? A souhlasíte se zavedením sporného řízení, ve kterém by bylo na stěžovateli a zadavateli, aby předložili dostatečné argumenty a ÚOHS byl mnohem více rozhodcem vázaným lhůtou pro rozhodnutí? Názory zadavatelů a dodavatelů v těchto tématech zjišťuje MMR, které právě spustilo dotazník. 

Dne 7. března 2024 MMR oslovilo zadavatele a dodavatele s žádostí o vyplnění dotazníku. Využilo k tomu dostupné kontakty. Je zřejmé, že odkaz na dotazník nedoputoval ke všem zadavatelům a dodavatelům (koneckonců nikdo nedisponuje kontakty na všechny tyto osoby), a proto kdokoliv, kdo se věnuje veřejným zakázkám, může zažádat o zaslání odkazu na tento dotazník. Stačí zaslat email na dotaznik_prezkum@mmr.gov.cz a do předmětu uvést “Žádám o zaslání dotazníku” a obratem bude odkaz na dotazník zaslán. Dotazník obsahuje pouze 6 otázek, a proto jeho vyplnění zabere zajisté jen pár minut.

Aby dotazník byl ochráněn před manipulaci a věrně zobrazil postoje zadavatelů a dodavatelů, tak je distribuován pomocí jedinečných odkazů. Jinými slovy na každém odkazu lze dotazník vyplnit pouze jednou. Veškeré odpovědi jsou zároveň plně anonymizovány, aby každý se mohl vyjádřit plně svobodně a upřímně.

Sběr potrvá 10 dnů do 17. 3. 2024 a zúčastnit se ho mohou nejenom zadavatele a dodavatele, ale rovněž administrátoři či kontroloři zakázek.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
testmax male enhancement pills confidence male enhancement pills male enhancement pills holland and barrett the silver bullet male enhancement pills erection pills online uk legit male enhancement pills do CBD gummies help with sex drive do male enhancement pills show up on drug test extenze original formula male enhancement safe sex pills for men maxfuel male enhancement shooter review male enhancement drugs at gnc nobi nutrition premium male enhancing pills elite xl male enhancement pills best weight loss supplement for hypothyroidism which exercise burns the most belly fat how does water burn belly fat keto advanced weight loss dietary supplement benefits of apple cider vinegar with the mother gummies best herbal supplement for weight loss what exercise burns the most belly fat for seniors keto act gummies side effects weight loss diet and supplements reviews goli apple cider vinegar gummies weight loss supplement that lowers coritsol does doing a plank burn belly fat weight loss supplements review 2024 weight loss supplements for type 2 diabetes soothe life nano gummies thc free what are the health benefits of taking cbd greenergize cbd gummies reviews do cbd gummies help quit smoking cigarettes does cbd benefit teeth fund drops cbd gummies hemp bombs cbd gummies complete relaxation are hemp gummies edibles cbd breastmilk products thc infused gummy worms full spectrum cbd gummies 25mg best cannabis gummies for sleep washington state