18 Led

ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223)

Výsledky vyhledávání:

Uveřejňování smluv a výsledku VZ rozdělené na části (§ 53; § 217; § 219)

Uveřejňování smlouvy ve sdružení zadavatelů (§ 7; § 219)

Změna poddodavatelem prokazované technické kvalifikace v průběhu realizace VZ (§ 83; § 88; § 222; § 223)

Dva aktivní profily zadavatele

Vysvětlení/Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Uveřejňování informací ve VVZ společně se změnou na profilu zadavatele (§ 212)

Uveřejňování skutečně uhrazené ceny (§ 219)

Zadávací řízení s obdobným předmětem plnění nebo možná změna v osobě dodavatele (§ 51; § 100; § 222)

Uveřejnění smlouvy v registru smluv (zák. č. 340/2015 Sb.) a podle zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 219)

Změna závazku při obchodním a ekonomickém embargu zemí dotčených válečným konfliktem (§ 222)

Uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele k VZMR rozdělené na části (§ 219)

Obsah písemné zprávy: cena včetně odůvodnění výběru (§ 217)

Změna doby a ceny plnění v době realizace zakázky na stavební práce (§ 222)

Archivace veřejných zakázek (§ 216)

Uveřejňování smluv na veřejnou zakázku, vč. položek rozpočtu a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (§ 218 - § 219)

Předložení vzorků a lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení (§ 211)

Použití JŘBU ve VZMR

Zadávací řízení (v režimu ZZVZ) versus výběrové (poptávkové) řízení (mimo režim ZZVZ) a uveřejňovací povinnosti zadavatele dle ZZVZ

Vyhrazená změna závazků na úměrné prodloužení termínu realizace

Smlouva o dílo - elektronický podpis

Odložení termínu začátku plnění VZ

Možnost vypustit některé práce předmětu díla na předem vyhrazené méněpráce

El. komunikace - Elektornické podpisy ve VZ

Opožděná publikace smlouvy

Zveřejnění smlouvy v případě §29 písm. h) ZZVZ

Podepisování dodatků ke smlouvě

Uchování dokumentace zakázky malého rozsahu

Registr smluv a uveřejňování skutečně uhrazené ceny

Elektronická komunikace - podpis smlouvy a doložení dokladů před podpisem smlouvy

Výpočet hodnoty změny závazku dle § 222

Seznam účastníků zadávacího řízení

Změna závazku ze smlouvy na VZ zadávanou ve ZPŘ

Změna smlouvy vs. nové výběrové řízení

Ochrana informací

Způsob uzavření smlouvy v rámci povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Elektronický nástroj

Elektronická komunikace - kvalifikace a smlouva

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace v zadávacím řízení

Změna závazku ze smlouvy

Komunikace zadavatel-dodavatel

Zvěřejnění na profilu zadavatele

VZMR a § 222 (překročení limitu v průběhu plnění)

Podstatná změna závazku při prodloužení termínu realizace

Využití záměny položek soupisu prací

Zveřějňování skutečně uhrazené ceny v případě centralizovaného nákupu energií

Změna závazků ze smlouvy zatříděním pod odstavce § 222

Uveřejňování ZD na profilu zadavatele

Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

Cena u smlouvy na veřejnou zakázku - koncese malého rozsahu

Věštník veřejných zakázek

Uveřejňování smluv na VZMR

Elektronická komunikace

Změna závazku ze smlouvy posouzením některého z důvodů § 222

Povinnost zveřejňování u zakázek malého rozsahu

Nahlížení do nabídek ostatních účastníků

Zpřístupňování informací zadavatelem o zadávacím řízení

Předpokládaná cena VZMR

Doručování datovou zprávou

Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny

Povinnost uveřejňovat skutečná plnění čtvrtletně u rámcových dohod

Zveřejňování seznamu subdodavatelů

Vícepráce a uzavírání dodatků

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.