11 Pro

Cíle NEN

Jedním z klíčových záměrů MMR v souvislosti s implementací NEN je přispět ke zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek v organizacích zadavatelů, a to s cílem podpořit dodržování principů ZVZ a principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti).

Zadavatelé by se při vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů neměli řídit pouze formálním dodržením pravidel obsažených v ZZVZ, ale měli by neustále hledat hospodárnější a efektivnější způsoby pořizování služeb, dodávek a stavebních prací.

NEN jim umožní tzv. principy 3E posilovat tím, že nabídne funkce pro provádění výdajových analýz zadaných VZ (předpokládá se, že zadavatel bude strukturovaně popisovat předmět VZ a že bude využívat standardizační parametry komodit), hodnotit zadané VZ z pohledu, zda není příliš nezneužíváno výjimek a uzavřených postupů zadávání VZ, a používat optimalizační instituty ZVZ (např. centralizované zadávání, elektronické aukce, dynamický nákupní systém atd.) a další.

Jedním z cílů NEN je zajištění proveditelnosti centralizovaného zadávání VZ ve veřejné správě. NEN zadavatelům nabídne ucelenou informační podporu pro resortní systémy centralizovaného zadávání VZ (RSCZ). NEN tak bude moci používat jakýkoli centrální zadavatel ustavený ve veřejné správě v ČR.

V současné době a dle plánu Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020  MMR (odkaz na Strategii) probíhá nasazení NEN dvou etapách:

  • V 1. etapě a na základě usnesení vlády č. 467/2017 a č. 408/2018 jsou povinny používat všechny ústřední orgány státní správy (ÚOSS) a jejich vyjmenované podřízené organizace (odkaz na usnesení včetně příloh),
  • Po vyhodnocení provozu NEN rozhodne MMR ČR, zda bude ve 2. etapě iniciovat rozšíření povinnosti používat NEN i na další kategorie zadavatelů dle ustanovení § 2 ZZVZ (rozšíření povinnosti v 2. etapě předpokládá novelu ZZVZ).
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.