18 Led

Nezařazené otázky a odpovědi starý zákon

Výsledky vyhledávání:

Nástupnická společnost dodavatele

Pacht - koncese

Seznam komodit

Podvodné jednání firmy

Změna profilu zadavatele

Předpokládaná hodnota

Účast subdodavatele na veřejné zakázce

Dodací podmínky

FKSP

Hodnocení nabídek a subdodávky provedené 100%ním vlastníkem sektorového zadavatele -- podjatost hodn

Sleva z ceny poskytovaných služeb

Předběžné oznámení

Exekuce na jednatele firmy

Povinnost poptat

VZMR dodací lhůta pro dodávky

Zařazení VZ do stavebních prací nebo do dodávek?

Role rady města při výběru vítězného uchazeče

Zakázka bez výběrového řízení

Elektronické tržiště - doručení

Hodnocení cenových nabídek u ZMR

Nulová položka v rozpočtu

Dělení zakázek

Hodnocení nabídek od neplátce DPH

Cese pohledávky za zadavatelem z rámcové smlouvy

Dotaz na VZ

Odstoupení ze zadávacího řízení

SoD a její dodatky

Podklad pro VZ

Nová VZ na stejný předmět plnění za platnosti a účinnosti rámcové smlouvy o dílo uzavřené s jiným do

Domněnka doby dojití

Změna rozpočtu

Povinnost veřejné zakázky při havárii?

Dokumentace pro provádění stavby k výběrovému řízení

Starý vs. nový zákon

Dodávky na e-tržišti pro příspěvkové organizace

Oprava motorových vozidel

Dodávky potravin pro stravovací provoz

Dodavatel PD zároveň dodavatelem stavby

Doklad o doručení

Zrušení a opětovné vyhlášení VZ

Doklad o doručení

Bankovní záruka v jediné nabídce

Dodatek ke smlouvě

Platnost technické novely

VZMR a finanční předpokladydy

Obsah nabídkové ceny

Občanský zákon

Opakovane zadání

Společná obálka

Podaná jedna nabídka

Subdodavatelé

Kontokorent

Hodnocení technických kvalifikačních předpokladů

Seznam komodit elektronického tržiště

Hodnotící kritéria

Nabídka v ZMR

El. tržiště veřejného sektoru

Realizovány prostřednictvím subdodavatele

Dva dodavatelé se stejným jednatelem

VZMR - podané nabídky

VZ

Výběr exekutora

Smlouva o dílo

Cese uzavřené smlouvy na jiného veřejného zadavatele

Výběrové řízení

Profil zadavatele

Možnost dělení zakázek

Kvalifikační kriterium

Výroční zpráva veřejných zakázek

Koexistence DNS a rámcové smlouvy pro jednu komoditu

Uveřejňování v IS VZ

Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Možnost ucházet se o VZ nečlen EU

Nákup na GEM

Objem vládních výdajů

CPV

Vyplnění formuláře oznámení o zakázce

CPV dodávky léků

Navrácení vzorků

Vícepráce - §23

§ 23 odst. 4 v praxi

Rámcová smlouva (1)

Písemnosti ve slovenském jazyce

Přechod mezi podlimitní a nadlimitní hranicí

Neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka na dodávku celodenní stravy

Úplatnost veřejné zakázky

Prokazování základních kvalifikačních předpokladů v zjednodušeném podlimitním řízení

Možnost vypuštění nepřijatelného ustanovení z návrhu smlouvy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (1)

Úprava názvu zakázky

Obchodní podmínky formou smlouvy

Rozdělení veřejné zakázky

Zakázka malého rozsahu

Odsouzený jednatel

Zjištění rozporu s ZVZ po podpisu smlouvy

Zjednodušené podlimitní řízení - počet hodnotitelných nabídek

Poskytování projektové dokumentace stavby

Rozdělení zakázky po VŘ

Poskytnutí dodávek jako součásti stavebních prací

Změna smlouvy jež byla součástí po výběru uchazeče v případě zakázky malého rozsahu

Vyšší nabídková cena než limit na podlimitní VZ

Hodnotící a kvalifikační kritéria

§151 zastoupení zadavatele v řízení

Zadání zakázky s různou dobou realizace jednotlivých stavebních objektů

Profesní kvalifikace

Nahlížení do zakázek

Soubor technologických zařízení

Autorizace v Certifikátu

Právně závazný příslib?

Navýšení ceny veřejné zakázky

Druh zakázky

Námitky u veřejné zakázky malého rozsahu

Hodnocení nabídky

§53 odst.1 písm. i) - prokázání

Poskytování zadávací dokumentace (2)

Slučování zakázek

Zakázka malého rozsahu (1)

Dodavatel - nový právní subjekt

Zákon o veřejných zakázkách nebo koncesní zákon?

Výběrové řízení na projektové práce

Zveřejnění zakázky, jež není veřejnou dle zákona 137/2006 Sb.

Zrušení zadávacího řízení dle §84 zák. 137/2006 Sb.

Dceřinná společnost jako subdodavatel

Zadávací dokumentace

Rozdělení veřejné zakázky (1)

Hodnotící kritérium - úroveň tech.a funkčních parametrů

Oznámení na profilu kupujícího

Dodatek smlouvy nebo nová veřejná zakázka?

Hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním

Státní podnik a veřejné zakázky

Vícepráce (1)

Způsob zadání zakázky

Zakázka malého rozsahu a dělení "komodit"?

Dodávky s proměnlivou jednotkovou cenou

Základní kvalifkačncí předpoklady - § 53 odst. 1 písm. i)

Oborová zdravotní pojišťovna

Zapsání do SKD (§ 125 zákona) 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.