17 Pro

Změny ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

S účinností od 1. ledna 2016 se změní finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Jedná se především o finanční limity, které určují nadlimitní veřejné zakázky.

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese od 1. 1. 2016

Ke změnám finančních limitů dojde na základě novelizace nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Novelizaci uvedených nařízení vlády schválila vláda dne 14. 12. 2015 usnesením vlády č. 1027.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota určená podle § 13 tohoto zákona bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem (nařízením vlády č. 77/2008 Sb.) pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

Ke změnám výše předmětných finančních limitů dochází pravidelně každé dva roky, a to na základě přímo závazného nařízení Komise (EU), kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek. Nařízením vlády pouze dochází k zakotvení těchto limitů v Kč (bez DPH) a k usnadnění jejich používání pro zadavatele.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.