02 Pro

Zásadní změna zákona o zadávání veřejných zakázek nabyde účinnosti již 1. 1. 2021

Poslanecká sněmovna dne 1.12.2020 schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (sněmovní tisk 678).

V části desáté tohoto zákona (viz níže) je pak obsažena zásadní změna zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zásah do § 6 – Zásady zadávání veřejných zakázek – změna se tak dotkne všech veřejných zadavatelů a všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu. Poslaneckou sněmovnou schválený zákon neobsahuje přechodná ustanovení, předmětná změna tak nabyde účinnosti již od 1.1.2021.

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek byla navržena pozměňovacím návrhem, který byl posléze schválen Poslaneckou sněmovnou.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydá k nové úpravě stanovisko a také bude změnu řešit v rámci metodické a školící činnosti.

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude tedy od 1. 1. 2021 změněn takto:

ZÁKON

ze dne ………. 2020,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Čl. XIV

 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 309/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit52).

____________________________

52) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. července 2017 o pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, část III materiálu čj. 781/17, schválená vládou na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí.“.

2. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,

r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.