30 Lis

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Již dlouho avizovaný zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl dne 30. listopadu 2022 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 360/2022 Sb. Účinnosti zákon nabude prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. prosince 2022.

Ke stejnému datu bude nařízením vlády č. 361/2022 zrušeno nařízení vlády č. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, neboť toto nařízení vlády transponovalo původní znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (před komplexní novelou této směrnice z roku 2019, která je nyní transponována v zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel). Od uvedeného data tak zadavatelé nemusí v zadávacích řízeních při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, požadovat tímto nařízením určené emisní limity EURO nebo maximální spotřebu pohonných hmot.

Zákon upravuje minimální podíly tímto zákonem definovaných nízkoemisních (silničních) vozidel, které budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících dodržet v rámci jimi nově uzavíraných smluv, které budou spadat do působnosti zákona.

Povinnost dodržení stanovených minimálních podílů nízkoemisních vozidel se bude uplatňovat ve vztahu ke dvěma sledovaným časovým obdobím

– od účinnosti zákona (tedy 1. prosince 2022) do konce roku 2025 a

– od začátku roku 2026 do konce roku 2030,

a to ve vztahu k souhrnu všech v těchto obdobích uzavřených smluv spadajících do působnosti zákona.

Do působnosti zákona spadají smlouvy s níže uvedenými předměty plnění:

– nákup, leasing nebo pronájem vozidla spadajícího do působnosti zákona

– služby podle přílohy č. 1 zákona poskytované prostřednictvím vozidla spadajícího do působnosti zákona

– veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, pokud budou tyto služby poskytovány prostřednictvím vozidla spadajícího do působnosti zákona.

Do působnosti zákona spadají silniční vozidla kategorie

– M1, M2

– M3 (třídy I a A) a trolejbusy

– N1, N2, N3

Z výše uvedených kategorií vozidel jsou v zákoně uvedené výjimky.

Působnost zákona bude dopadat na smlouvy na nadlimitní veřejné zakázky uzavřené na základě zadávacích řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti zákona nebo na smlouvy uzavřené na veřejné zakázky zadané na základě (nadlimitní) rámcové dohody či dynamického nákupního systému, u kterých bylo zadávací řízení na uzavření této RD či zavedení tohoto DNS zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona.

U veřejných služeb v přepravě cestujících bude působnost zákona dopadat na smlouvy (od stanovené prahové hodnoty) uzavřené na základě nabídkových řízení či přímých zadání podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, u kterých bylo nabídkové řízení zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona, nebo u nichž bylo jednání s dopravcem o přímém zadání zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona.

Zákonem požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel jsou následující:

Kategorie silničního vozidla Od účinnosti zákona do 31. 12. 2025 Od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030
M1, M2 a N1 29,7 % 29,7 %
N2 a N3 9 % 11 %
M3 (jen třídy I a A) a trolejbusy 41 % 60 %

 

Vzhledem k tomu, že přijetí zákona se zpozdilo oproti transpoziční lhůtě směrnice, tak bylo v minulém roce vydáno usnesení vlády č. 685 ze dne 26. července 2021. Tímto usnesením vlády byla s účinností od 2. srpna 2021 zavedena Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „Pravidla podpory nízkoemisních vozidel“). Vykazování počtů vozidel pro účely Pravidel podpory nízkoemisních vozidel tak již více než rok probíhá a nadále i poté, co zákon vstoupí v účinnost, tak bude probíhat, neboť především např. na základě rámcových smluv zavedených podle Pravidel podpory nízkoemisních vozidel budou zadávány veřejné zakázky, které budou i nadále spadat do působnosti Pravidel podpory nízkoemisních vozidel.

Při této příležitosti je potřeba zmínit, že přechodná ustanovení zákona umožňují, aby zadavatelé a objednatelé, kteří od účinnosti Pravidel podpory nízkoemisních vozidel, tedy od 2. srpna 2021 jednají v souladu s těmito Pravidly, tedy pořizují a vykazují nízkoemisní vozidla, mohli zažádat o započítání podle těchto Pravidel dosažených podílů nízkoemisních vozidel do podílů, kterých v prvním sledovaném období dosáhnou podle zákona o podpoře nízkoemisních vozidel (viz § 13 odst. 3 až 5 zákona).

Text zákona zde

Důvodová zpráva zde

Metodika k zákonu zde

Na školení k zákonu o podpoře nízkoemisních vozidel, které se uskuteční dne 15. 12. 2022 se můžete přihlašovat zde

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
foods bad for sexual performance drugs to lower male sex drive best desensitizing gel premature ejaculation things you can say during sex and a drive through what happened to my sex drive mn bette midler viagra male kegels and libido loss of sex drive after blue balls metoprolol affect sex drive no sex drive male 25 caffeine decrease sex drive viagra street prices celexa male libido can i take half a viagra can magnesium increase sex drive buy vimax male enhancement pills nuts for sex drive ravenous pornstar sex drive how to turn on sex drive quickly penis enlargement before and after results pure cbd gummies review cbd for sinus pain best cbd for pain feel elite cbd gummies cost are cbd gummies synthetic dr oz and oprah cbd gummies where to buy avana cbd gummies does cbd oil make you sleep better how much dosage of ml for sleep for cbd oil cbd for muscle pain dosage cbd capsules vs gummies lasting effect the best cbd for pain hempmont hemp gummies 400 000 cbd for toddler sleep which is more effective cbd gummies or oil can you buy cbd gummies in a store cbd with no thc for pain how many cbd gummies can i eat in a day what cbd strain is best for anxiety how many mg of cbd to use for pain