25 Led

Vláda schválila usnesení k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu

Vláda České republiky na svém jednání dne 18. ledna 2016 přijala mj. usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu.

Součástí usnesení jsou aktualizované Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR, které nahradí usnesení vlády č. 563/2011 a 930/2011. Tyto Minimální požadavky nabyly účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma čl. V, písm. g) a čl. VI, písm. j), jež nabývají účinnosti od 1. 1. 2017.

Usnesení rovněž plně zohledňuje dokumenty, které byly schváleny v souvislosti se zaváděním centrálních nákupů státu. Předložené dokumenty navrhují zachovat již zavedené resortní systémy centralizovaného zadávání a dále je rozvíjet.

Schváleny byly tyto dílčí změny:

  1. Rozdělení kompetencí v rámci správy resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí v kontextu přípravy a realizace centrálních nákupů státu.  Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. Ministerstvo financí převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy státu. Dále bude Ministerstvo financí spravovat seznam ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády.
  2. Výjimky z resortního systému centralizovaného nakupování budou schvalovány v rámci resortu příslušným členem vlády.
  3. Od roku 2017 bude Ministerstvo financí zpracovávat jednu souhrnnou zprávu, která bude zahrnovat výsledky resortních systémů centralizovaného zadávání i centrálních nákupů státu. První souhrnná zpráva bude zpracována za rok 2016. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány žádné centrální nákupy státu, zpráva za rok 2015 bude obsahovat údaje pouze o resortních systémech centralizovaného zadávání, a proto ji zpracuje a do 30. 4. 2016 předloží vládě Ministerstvo pro místní rozvoj.

Z usnesení vlády nevyplývají ústředním orgánům státní správy ani jejich podřízeným organizacím žádné dodatečné finanční, personální nebo organizační náklady. Úpravy mají za cíl uvést do souladu řídící dokumenty s aktuálním stavem v oblasti centralizovaného zadávání a omezit nadbytečné administrativní úkony.

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 – Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 – Seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.