03 Říj

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uveřejnil na svých stránkách Výkladové stanovisko k novému ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ o podávání námitek ve veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uveřejnil na svých stránkách Výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3626-urad-vydal-vykladove-stanovisko-k-novemu-ustanoveni-o-podavani-namitek-ve-verejnych-zakazkach.html (výkladové stanovisko). Ve vztahu k tomuto výkladovému stanovisku MMR připravilo doplňující orientační metodickou tabulku se lhůtami pro lepší orientaci zadavatelů při počítání zákonných lhůt. Tuto tabulku naleznete zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
alpha strike elite male enhancement gnc newbie penis enlargement routine male enhancement meditations does alcohol boost sexual performance male enhancing bikini swimwear purple do statins effect sex drive is too much sex drive bad for you main causes for premature ejaculation have you ever performed sexual acts in exchange durban poison sex drive decreased sex drive second trimester what is the best way to enlarge my penis scorpio horoscope sex drive homemade male enhancement how to quickly increase male libido enhance xl male enhancement diet pills that actually work over the counter where to buy keto bhb pills keto boost pills shark tank keto life pills dr oz keto pills before and after blood sonation and diet pills shark tank keto boost pills stores 1 a day diet pills fat burning miracle pill pills you can take to lose belly fat emblaze one cbd gummies cbd gummies milligrams to use how deep do you sleep with cbd oil best cbd salve for back pain hemp gummies for arthritis wyld cbd gummies strawberry cbd thc capsules for pain sublingual cbd oil for pain canna green cbd gummies 300mg delta 8 vs cbd gummies can cbd gummies help with anxiety vena cbd restful sleep reviews how many cbd gummies to take for sleep rejuvenate cbd gummies reviews