28 Čvn

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť na dopady přijetí usnesení vlády k povinnému využívání NEN

Dne 21. 6. 2017 schválila vláda ČR usnesení č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“) při zadávání veřejných zakázek. Součástí tohoto usnesení je i oprávnění pro ústřední orgány státní správy využívat NEN vedle stávajících elektronických tržišť již od 21. 6. 2017.

Současně si s ohledem na přijaté usnesení vlády dovolujeme upozornit na povinnost využívat NEN povinně od 1. 7. 2018 pro zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak jak jsou definovány usnesením vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat NEN při zadávání veřejných zakázek v jeho příloze.

V souvislosti se shora uvedeným považujeme za žádoucí poukázat na skutečnost, že vybrané komodity bylo nutno do 21. 6. 2017 zadávat elektronicky, a to prostřednictvím vybraných elektronických tržišť (Gemin či Tendermarket), přičemž tato elektronická tržiště jsou ze strany MMR spravována pouze do 30. 6. 2017.

Dne 30. 6. 2017 končí koncesní smlouvy s provozovateli vybraných elektronických tržišť. Současná elektronická tržiště nebudou tedy od 1. 7. 2017 pod správou MMR, z čehož vyplývá, že u mnohých zadavatelů nastane situace, kdy budou mít více aktivních profilů zadavatele. Mohlo by tak dojít k porušení § 214 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), podle kterého zadavatel není oprávněn používat současně více aktivních profilů zadavatele, přičemž výjimka je stanovena pouze pro elektronické nástroje spravované MMR. Zadavatelé se tak budou muset rozhodnout, který z aktivních profilů, jenž nejsou ve správě MMR, budou nadále využívat jako aktivní, a který zruší/zneaktivní.

Zadavatelé ruší/zneaktivňují aktivní profil následujícím způsobem:

  • odeslat do Věstníku veřejných zakázek formulář CZ06 – zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele,
  • „postupovat“ dle § 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
Podrobnější informace o změně profilu zadavatele lze nalézt v Metodice k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, část 3.2.5 Změna profilu zadavatele.

Používání stávajících elektronických tržišť pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Zadavatelé, kteří se rozhodnou zrušit/zneaktivnit aktivní profil zadavatele, kterým bude elektronické tržiště, tak mohou po 1. červenci 2017 využívat elektronická tržiště Tendermarket či Gemin s tím, že uzavřenou smlouvu v hodnotě nad 500 000,- Kč bez DPH musí uveřejnit na svém aktivním profilu zadavatele. Tuto povinnost lze splnit též uveřejněním smlouvy dle jiného právního předpisu (zejména registru smluv).

Požadavek na uhrazení poplatku ze strany dodavatele

V souvislosti s výše uvedeným zadavatele upozorňujeme také na skutečnost, že budou-li pro zadávání veřejných zakázek používat komerční elektronické nástroje, je nutno zajistit splnění zákonných požadavků, a to především § 213 ZZVZ. Ustanovení § 213 odst. 1 druhá věta stanoví, že použití elektronického nástroje musí být pro dodavatele bezplatné. Po dodavateli tak nemůže být požadována jakákoli platba spojena s použitím elektronického tržiště pro zadání veřejné zakázky. Ustanovení § 213 ZZVZ je systematicky zařazeno do části desáté ZZVZ, toto pravidlo tak dopadá i na zadávání veřejných zakázek mimo zadávací řízení; nemožnost požadovat po dodavateli platby v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky v elektronickém nástroji se tak tedy uplatní i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.