06 Zář

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož gestorem je Ministerstvo financí.

Novelizovaná právní norma rozšiřuje nástroje, které může Česká republika využít pro vymáhání sankcí uvalených proti Rusku v souvislosti s jeho agresí na Ukrajině. Dochází tak zejména k posílení pravomocí některých institucí (Finanční analytický úřad, Celní správa ČR). Cílem nové právní úpravy je tak efektivní aplikace evropských opatření na národní úrovni ve světle dosavadních praktických zkušeností.

V souvislosti s výše uvedeným dochází taktéž ke změně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve kterém je nově výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, pokud na něj, popřípadě jeho poddodavatele, dopadají mezinárodní sankce (§ 48a ZZVZ). Dále je také vloženo navazující ustanovení (§ 261a ZZVZ), které upravuje spolupráci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančního analytického úřadu v případě naplnění důvodů pro realizaci řízení o zákazu plnění veřejné zakázky. V rámci výše uvedeného byla upravena i další související ustanovení ZZVZ (§ 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223 a § 268). Ve smyslu provedených změn bude aktualizováno výkladové stanovisko Expertní skupiny k dané problematice.

 

Změna dotčených ustanovení ZZVZ

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.