06 Zář

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož gestorem je Ministerstvo financí.

Novelizovaná právní norma rozšiřuje nástroje, které může Česká republika využít pro vymáhání sankcí uvalených proti Rusku v souvislosti s jeho agresí na Ukrajině. Dochází tak zejména k posílení pravomocí některých institucí (Finanční analytický úřad, Celní správa ČR). Cílem nové právní úpravy je tak efektivní aplikace evropských opatření na národní úrovni ve světle dosavadních praktických zkušeností.

V souvislosti s výše uvedeným dochází taktéž ke změně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve kterém je nově výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, pokud na něj, popřípadě jeho poddodavatele, dopadají mezinárodní sankce (§ 48a ZZVZ). Dále je také vloženo navazující ustanovení (§ 261a ZZVZ), které upravuje spolupráci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Finančního analytického úřadu v případě naplnění důvodů pro realizaci řízení o zákazu plnění veřejné zakázky. V rámci výše uvedeného byla upravena i další související ustanovení ZZVZ (§ 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223 a § 268). Ve smyslu provedených změn bude aktualizováno výkladové stanovisko Expertní skupiny k dané problematice.

 

Změna dotčených ustanovení ZZVZ

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
ed pills and their generic forms ether male enhancement pill do any of these male enhancement pills work what sex pills increase size ed pills called maxman vasa max male enhancement reviews does ginkgo biloba help sex drive male enhancement surgery near me where to buy prolong male enhancement smoothies to help with erectile dysfunction fat blaster pills do they work complete keto diet pills reviews safe teenage diet pills fat burner pills vs energy ultra keto fuel pills most powerful fat burner pills whole grain diet for weight loss can not lose weight no matter what i do jogging plan to lose weight how to lose weight in your early 20s diet smoothie drinks lose weight best non stimulant weight loss pills is clonidine a blood pressure pill high blood pressure stem cell treatment generic brand blood pressure medications why cant cvs get my blood pressure medication hwo many americans take blood pressure medications blood pressure medication beta blockers side effects blood pressure medications that cause photosensitivity medications that may cause high blood pressure can u take sex pills if your blood pressure acc aha blood pressure guidelines stage 2 drugs chill cbd gummies choco nuts joint restore gummies boswellia and cbd cbd oil for fibromayalgia pain and inflammation cbd cured my anxiety top rated cbd oil brands for pain serenity cbd gummies for copd cbd for plane anxiety blue razz cbd gummies