01 Čvn

Nové prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dne 31. 5. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány 3 prováděcí předpisy k  zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nabydou účinnosti dne 1. října 2016 společně s novým zákonem.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek. Vzory evropských formulářů, které se použijí k uveřejnění informací o veřejných zakázkách, jsou určeny přímo použitelným prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011. Vyhláška dále vymezuje způsob oznámení profilu zadavatele, stanoví povinnou dobu zpřístupnění informací a dokumentů k veřejným zakázkám a požadavky na strukturu údajů, které jsou na profilu zadavatele uveřejněny.

V přílohách vyhlášky jsou uvedeny vzory zjednodušených formulářů, které se použijí u veřejných zakázek v podlimitním režimu, vzory formulářů týkajících se profilu zadavatele, přehled informací, které mají být uváděny ve formulářích, a popis vybraných informací uveřejňovaných na profilu zadavatele ve strukturované podobě.

MMR v současné době připravuje podrobnou metodiku k aplikaci této vyhlášky.

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška respektuje rámec stanovený zákonem a konkretizuje požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce. Vyhláška stanoví podrobnosti dokumentace umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Současně platí, že rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění a době trvání stavby.

Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Vyhláška stanoví paušální částku nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotnou sazbu náhrady nákladů řízení, která má být Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek v případě rozhodnutí o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy.

Úplné znění prováděcích předpisů je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.