08 Srp

Nová vyhláška k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dne 8. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Tato vyhláška nabyde (společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) účinnosti dne 1. října 2016.

Vyhláška upravuje elektronické úkony, elektronické nástroje, stanoví základní požadavky na jednotlivé úkony prováděné v zadávacím řízení a upravuje také certifikaci shody elektronických nástrojů. Pro účely posuzování shody funkcionality elektronického nástroje byly ve vyhlášce rozděleny elektronické nástroje do sedmi skupin dle jejich funkčních vlastností.
Při vydání certifikátu shody budou posuzovány elektronické nástroje jednak ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje, tj. zda elektronický nástroj splňuje legislativní požadavky, a dále bude posuzován ve vztahu k prostředí, ve kterém je nástroj provozován.

Přílohou vyhlášky je Specifikace požadavků pro prokazování shody elektronických nástrojů, která specifikuje požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek a v prováděcích právních předpisech a vymezuje způsob prokázání shody elektronických nástrojů s těmito požadavky.

Vyhláška č. 260/2016 Sb. nahrazuje vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, kterou nový zákon o zadávání veřejných zakázek zrušuje.

V nové vyhlášce jsou oproti vyhlášce č. 9/2011 Sb. upřesněny otázky doručování prostřednictvím elektronického nástroje, zajištění neomezeného dálkového přístupu a jsou stanovena přesnější pravidla certifikace elektronických nástrojů.

Úplné znění vyhlášky č. 260/2016 Sb. je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.