22 Čvn

Nová schémata pro profil zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb. jsou již k dispozici

Od 1. 10. 2016, tj. od nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Z tohoto důvodu MMR připravilo a zveřejnilo nová XML a XSD schémata pro profil zadavatele podle nové právní úpravy, aby měli provozovatelé dostatek času na úpravu svých elektronických nástrojů.

Nová schémata jsou dostupná zde.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:
Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz
Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oevz@mmr.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Omg Gummy Paws 200mg Cbd Reviews Usa Prescription Cbd For Sleeping What To Look For When Buying Cbd Gummies Watermelon Cbd Thc Gummies Dr Oz Cbd Gummys Purekana Premium Cbd Gummies Ingredients Most Common Cbd Product Types People That Cbd Helped Overcome Pain Sunmed Cbd Gummies Sour How Many Cbd Gummies Can I Eat A Day Cbd Oil Ear Pain Best Cbd Products For Sleep And Anxiety How Much Cbd Tincture To Take For Sleep Cbd Help Sleep Better What Is Better Cbd Caps Or Oil For Pain Can Cbd Gummies Be Split In Half Who Owns Green Ape Cbd Gummies Does Cbd Stop Rem Sleep Botanical Cbd Gummies Price Cbd Gummies Amazon For Sleep