15 Lis

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl postoupen prezidentu republiky k podpisu

Senát Parlamentu ČR schválil dne 3. 11. 2022 návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Návrh zákona byl dne 10. 11. 2022 postoupen prezidentu republiky k podpisu a následně bude po podpisu prezidenta vyhlášen ve Sbírce zákonů. Účinnosti zákon nabude prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Očekává se, že k vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů dojde ještě v listopadu a účinnost zákona bude tudíž od 1. prosince 2022.

Uvedený návrh zákona je čistě implementační právní úpravou ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, která kompletně novelizovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. V legislativním procesu nebyly uplatněny žádné věcné pozměňovací návrhy, návrh zákona tak zcela odpovídá návrhu zákona, který byl evidován v Poslanecké sněmovně již v jejím předchozím funkčním období a rovněž věcně zcela odpovídá Pravidlům podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, která byla přijata usnesením vlády č. 685 ze dne 26. července 2021 a která byla z důvodu implementačního deficitu zavedena ve vztahu k prvnímu směrnicí sledovanému časovému období, které započalo již 2. srpna 2021.

Zákon upravuje minimální podíly tímto zákonem definovaných nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících dosahovat v rámci jimi nově uzavíraných smluv, které budou spadat do působnosti zákona. Povinnost dosahování stanovených minimálních podílů se bude uplatňovat ve vztahu ke dvěma sledovaným časovým obdobím a ve vztahu k souhrnu všech v těchto obdobích uzavřených smluv spadajících do působnosti zákona.

Minimální podíly nízkoemisních vozidel budou následující:

Kategorie silničního vozidla Od účinnosti zákona do 31. 12. 2025 Od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2030
M1, M2 a N1 29,7 % 29,7 %
N2 a N3 9 % 11 %
M3 (jen třídy I a A) a trolejbusy 41 % 60 %

 

Působnost zákona bude dopadat na smlouvy na nadlimitní veřejné zakázky uzavřené na základě zadávacích řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti zákona nebo na smlouvy uzavřené na veřejné zakázky zadané na základě (nadlimitní) rámcové dohody či dynamického nákupního systému, u kterých bylo zadávací řízení na uzavření této RD či zavedení tohoto DNS zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona.

U veřejných služeb v přepravě cestujících bude působnost zákona dopadat na smlouvy (od stanovené prahové hodnoty) uzavřené na základě nabídkových řízení či přímých zadání podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, u kterých bylo nabídkové řízení zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona, nebo u nichž bylo jednání s dopravcem o přímém zadání zahájeno ode dne nabytí účinnosti zákona.

 

Text návrhu zákona včetně důvodové zprávy je k dispozici zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.