29 Čvc

Evropská směrnice přinese povinné pořizování čistých vozidel ze strany státu i samosprávy

Dne 12. 7. 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel je transponována v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to na základě zmocnění v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Česká republika bude mít na transpozici novely této směrnice 2 roky, transpoziční právní úprava by měla vstoupit v účinnost nejpozději k 1. srpnu 2021.

Novela směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel přinese zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek povinnost dodržet při pořizování silničních vozidel a určených dopravních služeb stanovené minimální podíly čistých vozidel. Obdobná povinnost se bude týkat i zajišťování dopravní obslužnosti státem, kraji a obcemi.

Uvedené minimální podíly čistých vozidel budou následující: U lehkých užitkových vozidel 29,7 % do roku 2025, stejný podíl i do roku 2030. U nákladních vozidel 9 % do roku 2025 a 11 % do roku 2030. U autobusů 41 % do roku 2025 a 60 % do roku 2030.

Novelou směrnice zaváděná definice čistého vozidla je oproti předchozí právní úpravě, kdy výběr způsobu zohlednění energetických a ekologických dopadů provozu pořizovaných vozidel byl ponechán na členských státech, zásadním způsobem zpřísněna. U lehkých užitkových vozidel je definice vytvořena prostřednictvím maximální emise výfukových plynů vyjádřené v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu, u těžkých užitkových vozidel je vytvořena prostřednictvím využívání stanovených alternativních paliv. U lehkých užitkových vozidel jsou v rámci definice čistého vozidla nastaveny limity pro maximální emise velmi přísně, a to tak, že do této definice nespadají vozidla využívající alternativní paliva typu CNG nebo využívající bioplyn. ČR požadovala při jednáních o legislativním návrhu novely rozšíření definice čistého lehkého užitkového vozidla rovněž o tato alternativní paliva, požadavek však nebyl zohledněn a návrh byl nakonec i přes nesouhlas ČR a několika dalších členských států přijat ve výše uvedené podobě. Do definice čistého lehkého užitkového vozidla tak budou spadat pouze vozidla na elektrický a vodíkový pohon a do roku 2025 některé typy plug-in hybridů (limit emisí CO2 je 50 g/km, po roce 2025 0 g/km).

Text směrnice je k nalezení zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1161&from=EN#d1e560-116-1

 

 

 

 

 

 

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.