NIPEZ

NIPEZ

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je soustava informačních systémů podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ v sobě sdružuje systémy, které umožňují služby od uveřejňování informací až po elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Některé ze systémů NIPEZ jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, jiné jsou ve správě soukromých poskytovatelů.

NIPEZ obsahuje následující informační systémy:

 • Věstník veřejných zakázek – je vymezen v ustanovení § 224 a § 225 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • uveřejňování informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje Prováděcí nařízení (EU) 2015/1986
  • vedení seznamu profilů zadavatele
  • je ve správě MMR
 • Informační systém o veřejných zakázkách – je vymezen v části 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • statistické informace o trhu veřejných zakázek
  • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu číselníků a klasifikací
  • rejstřík koncesních smluv
  • je ve správě MMR
 • Národní elektronický nástroj – jedná se o jeden z elektronických nástroje dle § 28 a § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který je všem uživatelům poskytován zdarma. NEN zajišťuje plnou funkčnost elektronického nástroje dle příslušné legislativy, tj funkce:
  • profilu zadavatele
  • elektronická realizace zadávacích řízení
  • elektronickou aukci
  • rámcové dohody
  • dynamického nákupního systému
  • elektronickou realizaci soutěží o návrh
  • elektronického katalogu
  • je ve správě MMR
 • Individuální elektronické nástroje – jedná se o elektronické nástroje dle § 28 a § 223 zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Elektronické nástroje se dělí na nástroje tzv. “certifikované” a “necertifikované”. O rozdílu mezi certifikovanými a necertifikovanými nástroji více zde. MMR silně doporučuje využívat POUZE certifikované nástroje. U těchto nástrojů je zajištěn jejich soulad (v daném rozsahu certifikace) s legislativou.
  • jsou ve správě soukromých poskytovatelů
 • IS ESPD – Europen Single Procurement Document – česká verze tzv. “jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky”. Používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU.
  • může být využíván jak zadavateli, tak dodavateli
  • je ve správě MMR
 • Integrační komponenta NIPEZ – informační systém, prostřednictvím kterého je možno řešit technické napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

NIPEZ 2.0.

V současné době probíhá “modernizace” konceptu NIPEZ, a to na tzv. NIPEZ 2.0. Cílem této aktualizace je:

 • zajištění shody dalšího rozvoje informačních systémů NIPEZ s vládním programem Digitální Česko,
 • eliminace otevřených bodů vyplývající ze stávajícího stavu trhu veřejných zakázek (roztříštěnost dat o trhu veřejných zakázek, relativně nízké využívání certifikovaných elektronických nástrojů, snižující se počet podaných nabídek na 1 veřejnou zakázku, nutnost aktualizace konceptu poskytování otevřených dat, celková potřeba aktualizace konceptu NIPEZ z pohledu provozních charakteristik a technického provedení)

Oproti stávajícímu konceptu NIPEZ se NIPEZ 2.0 liší následujícími parametry:

 • Rozšíření možností sdílení dat mezi elektronickými nástroji i v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu
 • Vytvoření jednoho vstupu do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů
 • Výrazným způsobem bude akcentována pozice Portálu o veřejných zakázkách

V současné době probíhají aktivity na tvorbě:

 • nového Věstníku veřejných zakázek
 • nového Statistického modulu pro práci s daty o trhu veřejných zakázek
 • nového Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • nového centrálního ServiceDesk nástroje

Zajištění služeb

 • bezpečnostního monitoringu pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR
 • archivace dat pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR

NIPEZ 2.0 bude budována a rozvíjena v souladu s následujícími principy:

 • maximální uživatelská přívětivost IS NIPEZ odpovídající aktuálním technologickým a uživatelským trendům
 • jednoduchost provozní dokumentace IS NIPEZ
 • využívání moderních způsobů průběžného informování uživatelů o aktualitách, provozních událostech NIPEZ
 • poskytování maximálního rozsahu otevřených dat veřejnosti
 • maximální interoperabilita s ostatními IS NIPEZ a IS eGovernment – konsolidace a propojování IS veřejné správy
 • omezení budování monolitických systémů
 • princip single sign on
 • důraz na centralizaci provozních aktivit napříč IS NIPEZ
 • maximální využití možných sdílených služeb a dat v rámci NIPEZ (jednotný systém rolí a oprávnění, atd.)

Detailnější informace jsou k dispozici v PPT_NIPEZ_na_web_2020.pptx a v materiálu Aktualizace akčního plánu strategie elektronizace veřejných zakázek, který přijala Vláda svým usnesením č. 51/2019 ze dne 21. ledna 2019.

Schéma NIPEZ 2.0

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
sex pills for men to last longer advanced male enhancement formula best supplements for erections what are the ingredients in rhino pills male enhancement red pills busty nurse helps viagra cock does aloe vera gel help erectile dysfunction erectile dysfunction and premature ejaculation drugs wanna buy penis enlargement pills clown 5 best male enhancement products garden of life apple cider vinegar gummies pure organic apple cider vinegar gummies exercises to burn fat belly weight loss metabolism supplements goli apple cider vinegar gummies singapore fruit juice that burn belly fat divinity labs keto gummies kaley cuoco what is the best supplement for weight loss via keto apple gummies chemist warehouse herbal supplements that aid in weight loss good foods to eat to burn belly fat royal keto gummies shark tank supplements that help weight loss in teens side effects of royal keto gummies calcium supplements and weight loss keto bhb gummy reviews is vista keto gummies legitimate keto gummies gma delta 8 thc gummy effects full body health cbd gummies where to buy cbd gummies nyc froggies cbd clinic products for sale do full spectrum gummies have thc cbd product by kathy ireland sharon road charlotte nc cbd terpenes help with anxiety how much cbd do you need for pain relief will cbd lotion help back pain brio cbd products can i take cbd gummies on a plane uk buy pure cbd products in springfield mass