NIPEZ

NIPEZ

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je soustava informačních systémů podporující procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ v sobě sdružuje systémy, které umožňují služby od uveřejňování informací až po elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Některé ze systémů NIPEZ jsou ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, jiné jsou ve správě soukromých poskytovatelů.

NIPEZ obsahuje následující informační systémy:

 • Věstník veřejných zakázek – je vymezen v ustanovení § 224 a § 225 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • uveřejňování informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • vedení seznamu profilů zadavatele
  • je ve správě MMR
 • Informační systém o veřejných zakázkách – je vymezen v části 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o informační systém, který zajišťuje:
  • statistické informace o trhu veřejných zakázek
  • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů
  • vedení seznamu číselníků a klasifikací
  • rejstřík koncesních smluv
  • je ve správě MMR
 • Národní elektronický nástroj – jedná se o jeden z elektronických nástroje dle § 28 a § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, který je všem uživatelům poskytován zdarma. NEN zajišťuje plnou funkčnost elektronického nástroje dle příslušné legislativy, tj funkce:
  • profilu zadavatele
  • elektronická realizace zadávacích řízení
  • elektronickou aukci
  • rámcové dohody
  • dynamického nákupního systému
  • elektronickou realizaci soutěží o návrh
  • elektronického katalogu
  • je ve správě MMR
 • Individuální elektronické nástroje – jedná se o elektronické nástroje dle § 28 a § 223 zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Elektronické nástroje se dělí na nástroje tzv. “certifikované” a “necertifikované”. O rozdílu mezi certifikovanými a necertifikovanými nástroji více zde. MMR silně doporučuje využívat POUZE certifikované nástroje. U těchto nástrojů je zajištěn jejich soulad (v daném rozsahu certifikace) s legislativou.
  • jsou ve správě soukromých poskytovatelů
 • IS ESPD – Europen Single Procurement Document – česká verze tzv. “jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky”. Používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU.
  • může být využíván jak zadavateli, tak dodavateli
  • je ve správě MMR
 • Integrační komponenta NIPEZ – informační systém, prostřednictvím kterého je možno řešit technické napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

NIPEZ 2.0.

V současné době probíhá “modernizace” konceptu NIPEZ, a to na tzv. NIPEZ 2.0. Cílem této aktualizace je:

 • zajištění shody dalšího rozvoje informačních systémů NIPEZ s vládním programem Digitální Česko,
 • eliminace otevřených bodů vyplývající ze stávajícího stavu trhu veřejných zakázek (roztříštěnost dat o trhu veřejných zakázek, relativně nízké využívání certifikovaných elektronických nástrojů, snižující se počet podaných nabídek na 1 veřejnou zakázku, nutnost aktualizace konceptu poskytování otevřených dat, celková potřeba aktualizace konceptu NIPEZ z pohledu provozních charakteristik a technického provedení)

information about luxury aaa replica rolex submariner rolex calibre 2813 stealth mens automatic.clean rolex submariner rolex calibre 2813 16613 mens black dial reddit fundamental advantage is without question water-proof and also automated forex trading signals.

Oproti stávajícímu konceptu NIPEZ se NIPEZ 2.0 liší následujícími parametry:

 • Rozšíření možností sdílení dat mezi elektronickými nástroji i v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu
 • Vytvoření jednoho vstupu do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů
 • Výrazným způsobem bude akcentována pozice Portálu o veřejných zakázkách

V současné době probíhají výběrová řízení na:

Vytvoření

 • nového Věstníku veřejných zakázek
 • nového Statistického modulu pro práci s daty o trhu veřejných zakázek
 • nového Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • nového centrálního ServiceDesk nástroje

Zajištění služeb

 • bezpečnostního monitoringu pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR
 • archivace dat pro všechny IS NIPEZ ve správě MMR

NIPEZ 2.0 bude budována a rozvíjena v souladu s následujícími principy:

 • maximální uživatelská přívětivost IS NIPEZ odpovídající aktuálním technologickým a uživatelským trendům
 • jednoduchost provozní dokumentace IS NIPEZ
 • využívání moderních způsobů průběžného informování uživatelů o aktualitách, provozních událostech NIPEZ
 • poskytování maximálního rozsahu otevřených dat veřejnosti
 • maximální interoperabilita s ostatními IS NIPEZ a IS eGovernment – konsolidace a propojování IS veřejné správy
 • omezení budování monolitických systémů
 • princip single sign on
 • důraz na centralizaci provozních aktivit napříč IS NIPEZ
 • maximální využití možných sdílených služeb a dat v rámci NIPEZ (jednotný systém rolí a oprávnění, atd.)

Detailnější informace jsou k dispozici v PPT_NIPEZ_na_web_2020.pptx a v materiálu Aktualizace akčního plánu strategie elektronizace veřejných zakázek, který přijala Vláda svým usnesením č. 51/2019 ze dne 21. ledna 2019.

Schéma NIPEZ 2.0

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cure for premature ejaculation the natural way how to get erection with out pills arb drugs and erectile dysfunction sisters help brother with viagra which keto pill did carrie underwood use get off sleeping pills with healthy diet collagen diet for weight loss effects from diet pills phenred strongest diet pills reviews does tobacco make you lose weight prescribed diet pills phentermine diet pills prescribed by doctors uk most popular over the counter diet pills how to lose weight at the gym male walk how many miles to lose weight safe diet pills to lose weight fast type 2 diabetes and diet pills over the counter diet pill that actually work best acai berry diet pills does smoking weed help you lose weight high blood pressure treatment home remedies seminar hct blood pressure medication stopping blood pressure medication symptoms can you eat oranges with blood pressure medication blood pressure medication better morning or night is red spots from blood pressure medication dangerous sugar and kush cbd gummies green lobster cbd gummies cbdmd sleep aid cbd pm reduce my pain cbd pure kana cbd gummies and diabetes diamond chill cbd gummies yuppie premium cbd gummies get condor cbd gummies can cbd gummies be split in half what is more effective for anxiety cbd or thc what are the best cbd gummies for joint pain hemp gummy bears 10mg cbd gummies steve harvey hemp bombs cbd pain freeze review