24 Říj

Sborník autorských textů: Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost)

&nbsp

V rámci diskuse o uplatňování principů 3E, tedy hospodárnosti, efektivity a účelnosti při aplikaci soutěžních principů transparentnost, rovný přístup a nediskriminace v rámci vynakládání finančních prostředků v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj sborník autorských textů, který má sloužit jako podklad pro věcnou debatu o nákupním a investičním procesu financovaném z veřejných zdrojů. Sborník se skládá ze základního souhrnného textu a z jednotlivých příspěvků renomovaných odborníků na ekonomiku a právo. Hlavním cílem sborníku je vytvořit podklad pro diskusi, která má odpovědět na principiální otázku: „Jakým způsobem implementovat principy 3E do celého procesu vynakládání veřejných zdrojů a jakým způsobem tyto zásady právně i metodicky více akcentovat?“

Vzhledem k závažnosti tématu chceme, aby diskuse byla široká. O postupu diskuse, procesu zpracování námětů a závěrech budeme informovat na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Vaše příspěvky očekáváme na emailové adrese: spravce.ankety@mmr.cz

Sborník autorských textů:

Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek:
Soubor textů k 3 E

Příloha A1:  Povinnost zadavatele postupovat při zadávání veřejných zakázek podle principů 3E s ohledem na ustanovení zákona o finanční kontrole:
Příloha A 1 – 3E vs principy ZVZ

Příloha A2: Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek:
Příloha A 2 – 3E vs principy ZVZ

Příloha A3: Postupy a zásady pro analýzu potřeby nákupu předmětu plnění veřejné zakázky a její zdůvodnění při respektování principů 3E:
Příloha A 3 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B1: Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E:
Příloha B 1 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B2: Postupy pro výběr kritérií vhodných pro typické předměty s ohledem na možnosti definování měřitelných ukazatelů
Příloha B 2 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B3: Postupy při volbě základního hodnotícího kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky se zohledněním principů 3E:
Příloha B 3 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B4: Základní analýza problematiky veřejných zakázek z pohledu 3E:
Příloha B 4 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B5: Základní postupy a zásady při stanovení a výběru dílčích hodnotících kritérií předmětu veřejné zakázky:
Příloha B 5 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B6: Meze použití dílčího hodnotícího kritéria „kvalita plnění“ a problematika stanovování vah kritérií:
Příloha B 6 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B7: Postupy při volbě základního hodnotícího kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky se zohledněním principů 3E:
Příloha B 7 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B8: Možnosti eliminace opakovaných (duplicitních) nákupů téhož plnění v rámci organizace zadavatele a problematika dílčích nákupů opakovaných plnění, kdy výsledná jednotková cena neodpovídá cenám obvyklým (vč. případů, kdy je využita opce):
Příloha B 8 – 3E vs principy ZVZ

Příloha B9: Omezování konkurence, resp. hospodářské soutěže nastavením úrovně požadované kvalifikace:
Příloha B 9 – 3E vs principy ZVZ

Příloha C1: Metodika hodnocení veřejných zakázek s ohledem na kritérium 3E:
Příloha C 1 – 3E vs principy ZVZ

Příloha D1: Pořizování plnění za ceny neodpovídající ceně obvyklé v místě plnění v případě, kdy veřejná zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (u rámcových i jednorázových smluv):
Příloha D 1 – 3E vs principy ZVZ

Příloha D2: Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek:
Příloha D 2 – 3E vs principy ZVZ

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.