24 Říj

Centralizované zadávání VZ

Vláda České republiky na svém jednání dne 18. ledna 2016 přijala mj. usnesení č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu, které nahradilo usnesení vlády č. 563/2011 a 930/2011. Součástí usnesení jsou aktualizované Minimální požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (příloha č. 1).  Tyto Minimální požadavky nabyly účinnosti dnem 18. ledna 2016 vyjma čl. V, písm. g) a čl. VI, písm. j), jež nabývají účinnosti od 1. 1. 2017. Přílohu č. 2 tvoří Seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Usnesení rovněž plně zohledňuje dokumenty, které byly schváleny v souvislosti se zaváděním centrálních nákupů státu. Předložené dokumenty navrhují zachovat již zavedené resortní systémy centralizovaného zadávání a dále je rozvíjet. Schváleny byly tyto dílčí změny:

Rozdělení kompetencí v rámci správy resortních systémů centralizovaného zadávání mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí v kontextu přípravy a realizace centrálních nákupů státu.  Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. Ministerstvo financí převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy státu. Dále bude Ministerstvo financí spravovat seznam ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů příslušným členem vlády.

Výjimky z resortního systému centralizovaného nakupování budou schvalovány v rámci resortu příslušným členem vlády.
Od roku 2017 bude Ministerstvo financí zpracovávat jednu souhrnnou zprávu, která bude zahrnovat výsledky resortních systémů centralizovaného zadávání i centrálních nákupů státu. První souhrnná zpráva bude zpracována za rok 2016. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány žádné centrální nákupy státu, zpráva za rok 2015 bude obsahovat údaje pouze o resortních systémech centralizovaného zadávání, a proto ji zpracuje a do 30. 4. 2016 předloží vládě Ministerstvo pro místní rozvoj.

Z usnesení vlády nevyplývají ústředním orgánům státní správy ani jejich podřízeným organizacím žádné dodatečné finanční, personální nebo organizační náklady. Úpravy mají za cíl uvést do souladu řídící dokumenty s aktuálním stavem v oblasti centralizovaného zadávání a omezit nadbytečné administrativní úkony.

Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především úspory z většího rozsahu získaného agregací komodit za zvolené časové období, za vhodný organizační celek (posílení principu hospodárnosti), zvýšení odbornosti pracovní síly dané centralizací znalostí, optimalizace kapacit, snížení počtu pracovníků vykonávajících zadavatelskou činnost (posílení principu efektivnosti) a v neposlední řadě omezení možnosti korupčního jednání díky získání většího přehledu o prováděných nákupech.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.