04 Úno

Profil zadavatele

Dobrý den, je možné provozovat profil zadavatele na webových stránkách obce elektronické úřední desce? Dle vyjádření správce úřední desky tento redakční systém umožňuje sledování přístupů na úřední desku, tj. jednoznačně kdo, kdy a co na úřední desce zveřejnil a po jakou dobu. Děkuji
Dobrý den,

profil zadavatele v souladu s § 17 odst. 1 písm. g) ZVZ je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet. Z uvedeného vyplývá, že se musí jednat o elektronický nástroj. Při posouzení, zda elektronická úřední deska splňuje požadavky na elektronický nástroj, je třeba postupovat podle § 149 odst. 8 a 9 ZVZ. V § 149 odst. 9 ZVZ je stanoveno, že zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu (Vydání certifikátu shody není podmínkou pro používání elektronického nástroje ve smyslu ZVZ). Tímto předpisem je vyhláška č. 9/2011 Sb. (dále “vyhláška o elektronických nástrojích”). Požadavky na prokazování shody elektronického nástroje pro účely vydání certifikátu shody uvedené v této vyhlášce lze analogicky využít pro posouzení, zda elektronický nástroj splňuje požadavky zákona.

V souladu s vyhláškou o elektronických nástrojích o elektronických úkonech a veškerých dalších činnostech elektronického nástroje musí zadavatel vést evidenci (bližší podmínky v § 6 vyhl. o elektr. nástrojích). Součástí této evidence musí být:záznam o určení úkonu, čas provedení úkonu, identifikátor osoby, která úkon provedla, záznam o případném chybovém výsledku včetně záznamu o systémovém stavu elektronického nástroje s uvedením časové informace (§ 7 vyhl. o elektr. nástrojích).Tyto údaje musí být chráněny proti neoprávněnému přístupu, změně a zničení.
Pokud jde o poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací prostřednictvím profilu, stanoví vyhláška o elektronických nástrojích podrobnější požadavky a to v § 4 odst. 2, kde je stanoveno:
Poskytuje-li zadavatel zadávací dokumentaci neomezeným dálkovým přístupem na svém profilu nebo i na jiných internetových stránkách bez předchozí žádosti, zajistí, aby
a) každý se mohl ujistit o identitě zadavatele i o identitě provozovatele internetových stránek formou certifikátu veřejného klíče vydaného k profilu zadavatele nebo k adrese internetových stránek, prostřednictvím kterých zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci,
b) zadávací dokumentace byla chráněna proti neoprávněné změně a
c) zadávací dokumentace byla ve stanovené lhůtě přístupná na profilu zadavatele nebo na jiných internetových stránkách nepřetržitě.
(3) Poskytuje-li zadavatel zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti dodavatele, zajistí, aby
a) zadávací dokumentace byla poskytnuta jen na základě platně doručené žádosti osoby, jejíž elektronický podpis byl úspěšně ověřen,
b) zadávací dokumentace byla opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby zadavatele nebo elektronickou značkou zadavatele, pokud bude zadávací dokumentace poskytnuta formou odeslání na požadovanou elektronickou adresu dodavatele, a
c) byly splněny požadavky podle odstavce 2, pokud bude zadávací dokumentace poskytnuta formou individuálního zpřístupnění zadávací dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele nebo jiných internetových stránek.
(4) Na poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.