Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

 • NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

  18. 1. 2020
  Výsledky vyhledávání:

  Uzavřená výzva

  Uzavření smlouvy s dalším v pořadí až po podpisu smlouvy a odstoupení dodavatele

  Stejná cena

  NEN - el. podepisování nabídek

  Povinná elektronická komunikace

  Datum doručení oznámení

  Veřejná zakázka malého rozsahu - vyloučení pro nezpůsobilost - opakované sankce

 • ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Smlouva z veřejné zakázky uzavíraná po 18.10.2018

  Elektronický originál dokumentu (smlouvy)

 • ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

 • ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Vypořádání námitek proti zadávacím podmínkám při pravomocném zrušení ZŘ

  Aktivní legitimace při podání námitek (§ 241 - § 242)

  Kaucia

  Námitka

  Podpis námitek

  Zpětvzetí námitek

 • ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Platnost Certifikátu

  Správce systému certifikovaných dodavatelů - Svaz podnikatelů ve stavebnictví

 • ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Povinnost obce publikovat výherce zakázky (§ 219)

 • ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Změna doby a ceny plnění v době realizace zakázky na stavební práce (§ 222)

  Uveřejňování smluv včetně rozpočtů a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (SvInf)

  Předložení vzorků a lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení

  Použití JŘBU ve VZMR

  Zadávací řízení (tzv. v režimu ZZVZ) versus výběrové (poptávkové) řízení (tzv. mimo režim ZZVZ) a Uveřejňovací povinnosti zadavatele dle ZZVZ

  Vyhrazená změna závazků na úměrné prodloužení termínu realizace

  Smlouva o dílo - elektronický podpis

  Odložení termínu začátku plnění VZ

  Možnost vypustit některé práce předmětu díla na předem vyhrazené méněpráce

  El. komunikace - Elektornické podpisy ve VZ

  Opožděná publikace smlouvy

  Zveřejnění smlouvy v případě §29 písm. h) ZZVZ

  Podepisování dodatků ke smlouvě

  Uchování dokumentace zakázky malého rozsahu

  Registr smluv a uveřejňování skutečně uhrazené ceny

  Elektronická komunikace - podpis smlouvy a doložení dokladů před podpisem smlouvy

  Výpočet hodnoty změny závazku dle § 222

  Seznam účastníků zadávacího řízení

  Změna závazku ze smlouvy na VZ zadávanou ve ZPŘ

  Změna smlouvy vs. nové výběrové řízení

  Ochrana informací

  Způsob uzavření smlouvy v rámci povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

  Elektronický nástroj

  Elektronická komunikace - kvalifikace a smlouva

  Elektronická komunikace

  Elektronická komunikace v zadávacím řízení

  Změna závazku ze smlouvy

  Komunikace zadavatel-dodavatel

  Zvěřejnění na profilu zadavatele

  VZMR a § 222 (překročení limitu v průběhu plnění)

  Podstatná změna závazku při prodloužení termínu realizace

  Využití záměny položek soupisu prací

  Zveřějňování skutečně uhrazené ceny v případě centralizovaného nákupu energií

  Změna závazků ze smlouvy zatříděním pod odstavce § 222

  Uveřejňování ZD na profilu zadavatele

  Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

  Cena u smlouvy na veřejnou zakázku - koncese malého rozsahu

  Věštník veřejných zakázek

  Uveřejňování smluv na VZMR

  Elektronická komunikace

  Změna závazku ze smlouvy posouzením některého z důvodů § 222

  Povinnost zveřejňování u zakázek malého rozsahu

  Nahlížení do nabídek ostatních účastníků

  Zpřístupňování informací zadavatelem o zadávacím řízení

  Předpokládaná cena VZMR

  Doručování datovou zprávou

  Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny

  Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny

  Povinnost uveřejňovat skutečná plnění čtvrtletně u rámcových dohod

  Zveřejňování seznamu subdodavatelů

  Vícepráce a uzavírání dodatků

 • ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Přístup k utajovaným informacím - profesní způsobilost

 • ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

 • ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173)

  18. 1. 2020

  Výsledky vyhledávání:

  Veřejnoprávní smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a Českou poštou, s.p. (§ 29)

 

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.