09 Srp

Zveřejnění na profilu zadavatele

Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz: byla uzavřena úvěrová smlouva mezi obcí a bankou. Smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, hodnota úroků překročí 500 tis.kč ,ale nebude vyšší než 2 mil. Kč. Musí obec tuto smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele. Podotýkám, že přesnou hodnotu úroků nejsme v okamžiku podpisu smlouvy schopni vyčíslit. Závisí to na tom, jak bude úvěr čerpán a to závisí na průběhu stavebních prací. Děkuji za odpověď
Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se ve zvláštních případech uvedených na základě § 21 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) zahrnou u bankovních a finančních služeb také poplatky, provize, úroky a jiné související platby. Zadáním veřejné zakázky se na základě využití obecné výjimky dle § 29 písm. m) ZZVZ rozumí uzavření úplatné písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem mimo zadávací řízení. Na smlouvu na veřejnou zakázku, s hodnotou přes 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, se vztahuje povinnost uveřejnit takovou smlouvu na profilu zadavatele, pokud nebyla uveřejněna na základě zák. o registru smluv č. 340/2015 Sb. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv nelze nahradit jejím uveřejněním na profilu zadavatele; naopak se však stanoví, že je-li v souladu se zák. o registru smluv uveřejněna smlouva na veřejnou zakázku, která má být uveřejněna podle zákona o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele, je tím povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele fakticky splněna viz § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Rozhodným k zodpovězení Vašeho dotazu se proto jeví zjištění skutečnosti, zda musí dojít ke zveřejnění smlouvy dle zák. o registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Pokud některým dodavatelům tato povinnost nevzniká, lze zadavateli jedině doporučit, uveřejnit takovou smlouvu na profilu zadavatele.
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement tonic royal penis too senditive to vagina ejaculates prematurely male excel male enhancement reviews male enhancement t boosters sex drive after tubal ligation penis enlarge ointment netflix sex drive unrated does premature ejaculation worsen gorilla male enhancement pills fury rx advanced male enhancement diet pills uk forum slim fast weight loss pills is diet pills the same as speed best fat burning diet pills review how to lose weight as a gamer diet pill decrease libido is complete keto pill safe sams club keto pills slendivan enhanced keto pills diet pills that make you full majestic diet pills side effects fastin diet pills cheap graves disease and diet pills help my daughter lose weight how many miles should you walk to lose weight what food should i eat while using keto diet pills cbd gummies male enhancement system auraplus hemp gummys manufacturer microdosing cbd for anxiety where can i buy eagle hemp gummies liquid gold cbd gummies review can you take cbd gummies with advil cbd not enough sleep cbd oil for pet anxiety can cbd oil help wiht broken bone pain is cbd oil good for period pain cbd gummies legal in illinois cbd gummies pro and con animale cbd gummies male enhancement cbd gummies from buitrago cigars