17 Led

ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51)

Výsledky vyhledávání:

Požadavek na podrobnost oznámení o výběru v ZPŘ (§ 50)

Možnost zastoupení zadavatele při provádění úkonů v zadávacím řízení neadvokátním subjektem (§ 43)

Doklad o provedené platbě jistoty na účet zadavatele (§ 41)

Uzavření smlouvy o spolupráci s pojišťovacím makléřem (§ 2)

Zadávací doba a vrácení jistoty (§ 41)

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na základě § 48 odst. 5 písm. d)

Vyloučení účastníka v důsledku administrativní chyby na krycím listu

Výměna vadného vzorku za jiný

Objasnění hodnotícího kritéria nabídky (§ 46)

Přístup k utajovaným informacím - profesní způsobilost

Platnost dokumentu opatřeného digitálním ID (certifikátem, vydaným certifikační autoritou)

Hodnotící komise (§ 42)

Změna technické specifikace vozu

Vyloučení účastníka zadávacího řízení při nedodržení jistoty po celou zadávací lhůtu

Doplnění dokladu o prokázání složení jistoty

Dokumenty do nadlimitní veřejné zakázky (§ 45)

Střet zájmů

Předkládání dokladů v rámci elektronizace

Jistota formou bankovní záruky

Střet zájmu dodavatele, který byl současně zpracovatelem technických podmínek

Objasnění nabídky (§ 46)

Změna technické specifikace

Vyloučení účastníka na základě § 48 odst. 7 a 9

Prokázání kvalifikace

Doplnění/objasnění údajů vztahujících se k hodnotícím kritériím

Složení jistoty na účet zadavatele

Náhrada škody v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Zadávací lhůta

Požadování plnění z jistoty (§ 41)

Nahrazení ustanovení ke střetu zájmů dle zákona č. 134/2016 Sb.

VZMR - elektronická komunikace

Určení hlavního předmětu u zakázky na části (§ 15, § 35)

Splnění kvalifikace doplněním dokladu do nabídky (§ 46)

Nařízení vlády č. 173/20156 Sb.

Dělení zakázek

Střet zájmů zpracovatele projektové dokumentace (§ 36)

Vrácení jistoty

Námitky u VZMR

Odstoupení mimo zadávací lhůtu

VZMR

Posuzování v případě ekonomické výhodnosti nabídek

Předběžné oznámení ve VVZ

Statutární orgán

Předložení dokladů (§ 45)

Dotaz k elektronickým podpisům dokumentů v rámci VZ

Konverze dokumentů v rámci elektronické nabídky na VZ

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.