18 Led

ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128)

Výsledky vyhledávání:

Změna poddodavatelem prokazované technické kvalifikace v průběhu realizace VZ (§ 83; § 88; § 222; § 223)

Příliš drahé nabídky jako ekonomické důvody zrušení ZŘ (§ 127)

Prokázání technické kvalifikace plněním poskytnutým sám sobě (§ 79)

Zadávací řízení s obdobným předmětem plnění nebo možná změna v osobě dodavatele (§ 51; § 100; § 222)

Požadavek na zajištění pozice hlavního stavbyvedoucího zaměstnancem vybraného dodavatele (§ 105 odst. 2)

Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny dle modelového příkladu, tzv. na ceník (§ 114)

Reference prokazovaná pouze smluvním partnerem objednatele (§ 53 odst. 4, § 79 odst. 4)

Požadavek na samostatné prokázání technické kvalifikace (omezení sčítání referenčních zakázek)

Požadavek na stanovení minimální hodnoty referenční zakázky

Předkládání výpisu z evidence rejstříku trestů

Rozdíl v dokládání bezúhonnosti pro tuzemského a zahraničního dodavatele (§ 74)

Podání el. nabídky firmou s registrací v NEN za jiného dodavatele (§ 107)

Protokoly z jednání v JŘBU (§ 67)

Změna zadávacích podmínek před uplynutím lhůty pro podání nabídek v JŘBU (§ 67)

Důvod zrušení zadávacího řízení (§ 127)

Společná a nerozdílná odpovědnost v rámci technické kvalifikace a referenčních dodávek (§ 83)

Povinnost u vybraného dodavatele zjistit skutečného majitele od 1. 9. 2021

Výzva k předložení dokladů o kvalifikaci (§ 122)

Zjištěné údaje o skutečném majiteli neodpovídají skutečnosti

Prokazování kvalifikace na veřejném zdravotním pojištění před uzavřením smlouvy (§ 86)

Prokazování splnění profesní způsobilosti § 77/1 ZZVZ

Použití JŘBU k zajištění stravování (§ 63)

Otevírání nabídek v elektronické podobě v NEN

Prokázání základní způsobilosti v situaci, kdy je dodavatel členem skupiny registrované k DPH

Vyhrazená změna závazku § 100 ZZVZ

Kontrola nabídek při otevírání v elektronické podobě

Nabídka uchazeče s nulovou hodnotou u jednoho ze hodnotících kritérií

Dotaz k ZZVZ - pojem "jiná osoba"

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Dva dodavatelé se stejným majitelem

Hodnota dodávky / služby

Nositel reference "zkušenosti"

Doložení osvědčení o poskytnutí služeb objednateli

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Předložení dokladů o kvalifikaci v případě změny jednatele před uzavřením smlouvy (§ 86)

Změna zadávací dokumentace (§ 99)

Vzorek jako technická kvalifikace

Žádost o vysvětlení ZD v užším řízení

Protokol o elektronickém "otevírání nabídek"

Stanovení minimální váhy kritéria nabídkové ceny

Hodnotící kritérium

Podmínění zadání zakázky rozhodnutím přístrojové komise

Ověření technické kvalifikace - seznam významných služeb

Vysvětlení zadávací dokumentace

Počítání lhůty pro podání nabídek

Podání nabídek v jednacím řízení bez uveřejnění

Informace dodavatelům

Zrušení zadávacího řízení

Prokazování kvalifikace u poddodavatelů

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Zjišťování skutečných majitelů

Dodavatelem je společnost A+B dle 2716 NOZ - vůči komu se zavazuje poddodavatel?

Užší řízení a JŘSU - lhůta k vyjádření předběžného zájmu

OPCE a § 100 odst. 3

Prohlídka předmětu VZ

Podání nabídky s elektronickým podpisem

Autorizace - nutné potvrzení zaměstnanec vs. jiná osoba?

Vyhrazené změny závazku

Splnění základní způsobilosti v případě nedoplatků hrazených splátkovým kalendářem

Hodnocení VZ na služby obsahující CPV 71

Odkaz k náčrtu výrobku nebo jeho obrázku (§ 92)

Dokumentace pro VZ na stavební práce

Mimořádně nízká nabídková cena

Omezení procent plnění zakázky poddovatelem

Poddodavatel

Žádost o účast nevyzvaný dodavatel

Elektronizace a předkládání originálů dokumentů

Uveřejnění ZD

Počítání lhůty pro podání žádosti o účast

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Vyhrazené změny závazku

Jedinečnost firmy

Přiměřenost požadavků na technickou kvalifikaci

Údaj o skutečných majitelích

Prověření majetkové struktury vybraného dodavatele

Písemná elektronické komunikace

Hodnocení pouze jediné nabídky

Možnost provádění vyhrazených změn závazku

Skuteční majitelé dle ust. § 104 odst. 2

NZVZ

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.