25 Lis

Ústavní soud ruší ustanovení o poplatku za podnět

Při přijímání zákona o zadávání veřejných zakázek bylo v Poslanecké sněmovně do textu zákona doplněno ustanovení  o podmínění podání podnětu k zahájení řízení ÚOHS z moci úřední zaplacením poplatku ve výši 10 000 Kč.
Ústavní soud shledal tuto úpravu neústavní. Nález Ústavního soudu je dostupný na tomto odkazu https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_7_19_vc._disentu.pdf    . Ke zrušení § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek dojde dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.
I nadále platí, že se nevyřizuje podnět k zahájení řízení z moci úřední, který podá stěžovatel, jenž v téže věci nevyužil možnosti podat námitky. Ustanovení o povinnosti složit kauci ve lhůtě pro podání návrhu na zahájení řízení ÚOHS není nálezem Ústavního soudu dotčeno.

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.